นพ. พรเทพ ม้ามณี
นพ. พรเทพ ม้ามณี
ชำนาญพิเศษ :

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

เฉพาะทาง :
-
ภาษา :
อังกฤษ, ไทย

เลือกเวลาเพื่อทำการนัดหมาย

การศึกษา

543 - ปัจจุบัน

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

2535

แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)

วุฒิบัตร

2542

Orthopaedics Surgery


นพ. พรเทพ ม้ามณี
นพ. พรเทพ ม้ามณี
ชำนาญพิเศษ :
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
เฉพาะทาง :
-
ภาษา :
อังกฤษ, ไทย

การศึกษา

543 - ปัจจุบัน
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
15
2535
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)
มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร

2542
Orthopaedics Surgery
The Johns Hopkins University
เลือกเวลาเพื่อทำการนัดหมาย

    สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกายกรุงเทพ

  • 09:00 - 10:00
  • 10:00 - 11:00
เลือก วันและเวลา เพื่อทำการนัดหมาย

แพทย์ท่านอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับ สมอง และระบบประสาท, การดูแลผู้สูงอายุ และเวชศาสตร์ฟื้นฟู, กระดูก และข้อ, ศัลยกรรมทั่วไป และผ่าตัด

พญ. สุภัค จันทร์จำปี
พญ. สุภัค จันทร์จำปี
วิสัญญีวิทยา
อังกฤษ, ไทย
นพ. ธนัตถ์ วัลลีนุกุล
นพ. ธนัตถ์ วัลลีนุกุล
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
อังกฤษ, ไทย
ศ. นพ. รัฐกร วิไลชนม์
ศ. นพ. รัฐกร วิไลชนม์
อายุรศาสตร์
อังกฤษ, ไทย
นพ. พุฒิพงษ์ เจริญศรี
นพ. พุฒิพงษ์ เจริญศรี
เวชปฏิบัติทั่วไป
อังกฤษ, ไทย
พญ. วาศินีย์ นรเศรษฐีกุล
พญ. วาศินีย์ นรเศรษฐีกุล
กุมารเวชศาสตร์
อังกฤษ, ไทย
นพ. อำนวย จิระสิริกุล
นพ. อำนวย จิระสิริกุล
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน, ไทย
นพ. พูนสุข เหล่ามหาเมฆ
นพ. พูนสุข เหล่ามหาเมฆ
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
อังกฤษ, ไทย
นพ. สมัชญ์ ตั้งชูสกุล
นพ. สมัชญ์ ตั้งชูสกุล
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
อังกฤษ, ไทย
พญ. อรรจนา เตชะกำพุช
พญ. อรรจนา เตชะกำพุช
ศัลยศาสตร์
อังกฤษ, ไทย
นพ. นนท์ โรจน์วชิรนนท์
นพ. นนท์ โรจน์วชิรนนท์
ศัลยศาสตร์ตกแต่ง, ศัลยศาสตร์
อังกฤษ, ไทย

การนัดหมายนี้ไม่สามารถใช้ในกรณีผู้ป่วยฉุกเฉิน หรือนัดหมายแพทย์ในวันเดียวกัน

สำหรับเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ กรุณาติดต่อ
02 310-3000 หรือ 1719