พ่อแม่ยุคใหม่ตรวจพัฒนาการลูก

Copy

พ่อแม่ยุคใหม่ตรวจพัฒนาการลูก

พ่อแม่ยุคใหม่เลือกที่จะส่งเสริมลูกตามความถนัด แต่เราจะทราบได้อย่างไรว่าลูกน้อยมีความเป็นเลิศในด้านใด

พญ.มัณฑนา ชลานันท์ กุมารแพทย์ด้านพัฒนาการเด็ก โรงพยาบาลกรุงเทพ กล่าวว่า เด็กแต่ละคนมีพื้นฐานอารมณ์และตัวตนที่แตกต่างกัน จึงตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นในรูปแบบที่แตกต่างกันไป ดังนั้นการเข้าใจตัวตนของเด็กจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อที่พ่อและแม่จะตอบสนองให้เหมาะสมกับเด็กแต่ละคน เพื่อให้มีพัฒนาการที่เป็นเลิศสำหรับแต่ละวัย การส่งเสริมเด็กให้มีพัฒนาการและได้รับการตอบสนองที่เหมาะสมตามช่วงวัย จะส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา อารมณ์ ทักษะทางสังคม การแก้ไขปัญหา และมีความคิดสร้างสรรค์ อันนำไปสู่ความสำเร็จในอนาคต ซึ่งเป็นสิ่งที่พ่อแม่ทุกคนต้องการ เพราะพ่อแม่คือบุคคลสำคัญที่จะสร้างบันไดนำไปสู่ความสำเร็จแก่ลูก

พญ.มัณฑนา กล่าวว่า เราสามารถตรวจวัดตัวตนของเด็กเพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับพัฒนาการและการเลี้ยงดูที่เหมาะสมกับเด็กแต่ละคนได้ ด้วยเครื่องมือมาตรฐานเฉพาะด้านโดยกุมารแพทย์ และกุมารแพทย์เฉพาะทางด้านพัฒนาการเด็กโดยเฉพาะ ซึ่งสามารถตรวจได้ตั้งแต่วัย 9 เดือนจนถึง 5 ขวบ โปรแกรม Smiling Owl จะคัดกรองพัฒนาการเด็กด้วยเครื่องมือ ASQ, Denver II และแบบทดสอบ เป็นต้น เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าโรงเรียน และตรวจวัดความเป็นเลิศของพัฒนาการลูกน้อยในแต่ละช่วง วัยเด็กแต่ละคนควรมีปัจจัยสู่ความสำเร็จและความสุขที่เรียกว่า 7P ได้แก่ มสติปัญญา และพัฒนาการทางสมองที่ดี, การมีความฉลาดทางอารมณ์ สามารถเข้าใจอารมณ์ของตนเอง และผุ้อื่นได้ รวมทั้งสร้างความสุขให้แก่ตนเองได้, การมีทักษะทางสังคมสามารถใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข, ความรับผิดชอบ จริยธรรม และคุณธรรมประจำตน, สามารถแก้ไขปัญหาและการเผชิญกับวิกฤติ, มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จินตนาการและแนวคิดในรูปแบบใหม่ๆ และมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

พญ.มัณฑนา กล่าวว่า นอกจากนี้ ยังมีเครื่องตรวจวัดพัฒนาการในด้านต่างๆ เช่น เชาวน์ปัญญา ความสามารถในการแก้ไขปัญหา การเข้าใจภาษา ความสามารถในการวางแผน ความสามารถในการยับยั้งชั่งใจ เป็นต้น เมื่อทราบตัวตนของลูกน้อยแล้ว แพทย์สามารถให้คำแนะนำพ่อ-แม่ เกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการและการเลี้ยงดูสำหรับลูกน้อยได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้พ่อแม่เลือกที่จะส่งเสริมลูกตามความถนัดอันจะนำปสู่ความสำเร็จของลูกในอนาคต

ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์


สอบถามเพิ่มเติมที่: คลินิกพัฒนาการเด็ก ศูนย์กุมารเวชกรุงเทพ ชั้น 4 รพ.กรุงเทพ

เวลาทำการ: ทุกวัน  เวลา 8.00 – 18.00 .

โทร. 0-2755-1213 

Email: BMCPed@bgh.co.th