การรักษาด้วยวิธี PRK

Copy

ReLEx-LASIK-Bangkok-Hospital

"ผ่าตัดแผลเล็กด้วยเลเซอร์ทุกขั้นตอน
แก้ไขสายตาสั้นและสายตาเอียง
อ่อนโยนต่อดวงตา แผลหายเร็ว"

อีกขั้นของเทคโนโลยีเลสิกไร้ใบมีด ReLEx (Refractive Lenticule Extraction)
ขอรับคำแนะนำจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

การรักษาด้วยวิธี PRK

PRK (photorefractive keratectomy) เป็นการรักษาสายตาผิดปกติด้วยแสงเลเซอร์Œเหมือนกัน แต่ต่างกันที่เลสิกมีการแยกชั้นกระจกตา แต่ˆพีอาร์เคŒไม่ˆต้‰องแยกชั้นกระจกตา แต่ใช้‰แสงเลเซอร์ปรับผิวกระจกตาโดยตรง เมื่อปรับความโค้‰งเสร็จแล้‰วจึงปิดแผลด้‰วยคอนแทคเลนส์Œชนิดพิเศษ เพื่อรอให้‰ผิวด้านบนโตกลับมาคลุมเหมือนเดิม แล้‰วจึงนำคอนแทคเลนส์ออก  ดังนั้นการทำเลสิกจะมีข้อดีกว่าการทำ PRK ตรงที่เลสิกจะทำให้ผู้ป่วยรู้‰สึกสบายตาหลังผ่ˆาตัดมากกว่ˆา ไม่ค่อยมีอาการเคืองหรือปวดตาและสายตาจะกลับคืนเป็นปกติได้ภายในไม่กี่ชั่วโมงซึ่งเร็วกว่าการทำผ่าตัดด้วยวิธี PRK


ผู้‰ที่ต้‰องการทำเลสิก ควรมีคุณสมบัติอย่ˆางไร

          
คนส่วนใหญ่อาจคิดว่าใคร ๆ ก็สามารถเข้ารับการผ่าตัดแก้ไขสายตาด้วยเลเซอร์ได้ ในทางตรงกันข้ามคนบางคนอาจมีคุณสมบัติที่ไม่เหมาะสมกับการทำเลสิก โดยปกติจักษุแพทย์จะต้องทำการตรวจสอบวัดค่าสายตา ตรวจประเมินสภาพตาอย่างละเอียด รวมถึงและการมีการตรวจด้วยเครื่องมือพิเศษอื่นๆ เช่น ความโค้งและความหนาของกระจกตา ขนาดรูม่านตา วัดระดับการเบี่ยงเบนของแสง (wavefront analysis)เป็นต้นเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ป่วยมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ขั้นพื้นฐานในการเข้ารับการผ่าตัดทำเลสิกหรือไม่ 


คุณสมบัติพื้นฐานมีดังนี้

  • มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป 
  • 1 ปี
  • ไม่ˆอยู่ˆระหว่างการตั้งครรภ์Œ หรือให้‰นมบุตรไม่ˆมีโรคของกระจกตา และโรคตาอย่ˆางอื่นที่รุนแรง เช่น จอประสาทตาเสื่อม ตาแห้‰งอย่ˆางรุนแรง หรือโรคทางร่ˆางกายที่มีผลต่อการหายของแผล เช่ˆน โรค เบาหวาน มีความเข้‰าใจถึงการผ่าตัดด้วยวิธี การแก้สายตาขาดหรือเกิน (การเห็นแสงกระจาย (ความคมชัดไม่คงที่ (ภาวะตาแห้ง (Dry Eyes)ผลข้างเคียงน้อย


การตัดสินใจทำการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกตินับเป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณได้ ดังนั้นพึงศึกษาข้อมูลให้ถ่องแท้ทั้งในแง่ประโยชน์ที่จะได้รับและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยทั่วไปแล้วเลสิกเป็นหัตถการที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาสายตาหากอยู่ภายใต้การดูแลจากจักษุแพทย์ที่มีประสบการณ์ และแทบไม่พบภาวะแทรกซ้อนร้ายแรงที่ส่งผลให้เกิดความจำเป็นในการต้องทำการผ่าตัดแก้ไขหรือทำให้เกิดการสูญเสียทัศนวิสัยอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ดีอาจพบผลข้างเคียงเล็กน้อย ดังนี้

 

  • การติดเชื้อ (Infection) 
  • การแก้สายตาขาดหรือเกิน (Under and Over corrections)
  • การเห็นแสงกระจาย (glare) หรือ มีรัศมีรอบดวงไฟ (Halo) โดยเฉพาะตอนกลางคืน ในระยะแรกๆ หลังการรักษาแล้วจะค่อยๆ ดีขึ้น 
  • ความคมชัดไม่คงที่ (Fluctuation of vision)
  • ภาวะตาแห้ง (Dry Eyes)

 

ปรึกษาปัญหาสายตาทุกช่วงวัยที่ ศูนย์เลสิกกรุงเทพ (LASIK)
ชั้น 5 อาคาร D โรงพยาบาลกรุงเทพ

เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 16.00 น.
โทร. 0 2755 13070 2310 3307 หรือ Contact Center โทร. 1719
อีเมล : bghlasik@bgh.co.th