จะดีแค่ไหน? ถ้าคุณสามารถเข้าใจและค้นพบศักยภาพลูกน้อยได้ตั้งแต่วัยเด็ก

Copy

จะดีแค่ไหน? ถ้าคุณสามารถเข้าใจและค้นพบศักยภาพลูกน้อยได้ตั้งแต่วัยเด็ก

 

คุณเข้าใจลูกมากแค่ไหน!

ทำไมลูกถึงดื้อ เลี้ยงยาก ไม่เชื่อฟัง ติดเพื่อน ติดเกมส์ ไม่ตั้งใจเรียน ขาดความมั่นใจ ไม่กล้าแสดงออก ก้าวร้าว ไม่ค่อยมีสมาธิ พัฒนาการล่าช้ากว่าเด็กในวัยเดียวกัน...แล้วจะเลี้ยงดูแบบไหนดี?

จะดีแค่ไหน? ถ้าคุณสามารถเข้าใจและค้นพบศักยภาพลูกน้อยได้ตั้งแต่วัยเด็ก

วันนี้คุณสามารถค้นหาตัวตนของลูกน้อย ด้วยการตรวจวิเคราะห์พัฒนาการ ตั้งแต่วัย 1 เดือน - 5 ปี ซึ่งเป็นช่วงวัยที่มีความสำคัญต่อการเสริมสร้างพัฒนาการที่ดีสำหรับลูกน้อยในการส่งเสริมจุดเด่น ค้นหาสิ่งที่เด็กถนัด และหาจุดที่สามารถต่อยอดให้มีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ โดยกุมารแพทย์เฉพาะทางด้านพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก ร่วมกับผู้ปกครองในการตรวจประเมิน ด้วยเครื่องมือมาตรฐานที่มีความแม่นยำ ประกอบด้วย

 1. โปรแกรมตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็กเบื้องต้น ว่ามีพัฒนาการปกติหรือล่าช้ากว่าวัย
 2. โปรแกรมตรวจวัดระดับพัฒนาการเด็กในแต่ละวัย เพื่อค้นหาความถนัดแต่ละด้าน
 3. โปรแกรมตรวจวัดระดับพัฒนาการเด็กในแต่ละวัย ทักษะในการบริหารจัดการ  และทักษะก่อนเข้าเรียนและทักษะในการเรียนของเด็ก เพื่อค้นหาความถนัด และเตรียมความพร้อมก่อนเข้าโรงเรียน (Pre-academic skills)

 

 

ตรวจวัดพัฒนาการของเด็กแต่ละคน เพื่อบอกความถนัดทั้ง 5 ด้าน ได้แก่

 • เชาว์นปัญญา (Cognitive Composite Score)
 • การใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่(Gross Motor)และกล้ามเนื้อมัดเล็ก (Fine Motor)
 • การใช้สายตาในการรับข้อมูลแก้ปัญหา(Visual Reception)
 • การใช้ภาษา(Receptive Language)
 • ความเข้าใจภาษา(Receptive Language)

 

ตรวจวัดทักษะในการบริหารจัดการ เพื่อบอกความสามารถของเด็ก ได้แก่

 • การวางแผน (planning)
 • ความยืดหยุ่น (Shift)
 • การควบคุมอารมณ์ (emotional control)
 • การยับยั้งชั่งใจ (inhibition control)
 • การจดจำเพื่อนำมาใช้งานในภายหลัง (Working Memory)

 

รับคำแนะนำเพื่อให้เด็กแต่ละคนมี ปัจจัยสู่ความสำเร็จและความสุข ที่เรียกว่า 7Q ได้แก่

 • Intelligence Quotient มีสติปัญญา และพัฒนาการทางสมองที่ดี
 • Emotional Quotient การมีความฉลาดทางอารมณ์ สามารถเข้าใจอารมณ์ของตนเอง และผู้อื่นได้ รวมทั้งสร้างความสุขให้แก่ตนเองได้
 • Social Quotient การมีทักษะทางสังคม สามารถใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
 • Moral Quotient ความรับผิดชอบจริยธรรม และคุณธรรมประจำตน
 • Adversity Quotient สามารถแก้ไขปัญหาและการเผชิญกับวิกฤต
 • Creativity Quotient การมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จินตนาการ และแนวคิดในรูปแบบใหม่ๆ
 • Health Quotient มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 

เสริมจุดเด่น ลดจุดด้อย

เมื่อตรวจวัดแล้ว แพทย์จะแปลผลว่าเด็กมีความโดดเด่นในด้านใด และกิจกรรมที่ชอบคืออะไร พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการเลี้ยงดูที่เหมาะกับพื้นอารมณ์และความถนัดตามแต่ละช่วงวัย  เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กแบบเฉพาะบุคคล (Tailor-made) อันจะช่วยให้เด็กๆ เก่งอย่างมีความสุข และสามารถเติบโตเผชิญกับโลกกว้างด้วยตนเองได้ในอนาคต

ในกรณีที่พบว่าเด็กมีพัฒนาการที่ล่าช้ากว่าปกติ สามารถส่งเสริมพัฒนาการที่บกพร่อง โดยทีมผู้เชี่ยวชาญ อาทิ จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น กุมารแพทย์เฉพาะทางด้านพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก นักกิจกรรมบำบัด นักจิตวิทยาคลินิกและนักจิตวิทยาพัฒนาการซึ่งทำการฝึกโดยใช้การเล่นเพื่อการบำบัด นักแก้ไขการพูด และครูการศึกษาพิเศษ คอยให้ความช่วยเหลือและปรับพฤติกรรมได้อย่างถูกต้อง ผ่านการฝึกในกิจกรรมที่เด็กชอบโดยไม่รู้สึกว่าถูกยัดเยียดจนเกิดการต่อต้าน

 

ปรึกษาพัฒนาการลูกน้อยได้ที่:

คลินิกพัฒนาการเด็ก ศูนย์กุมารเวชกรุงเทพ ชั้น 4 รพ.กรุงเทพ
โทร. 0-2755-1213 หรือ โทร. 1719