ศูนย์รักษากระดูกหักกรุงเทพ

ศูนย์รักษากระดูกหักกรุงเทพ

กระดูกหัก เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาโดยตลอดและรุนแรงมากขึ้น เมื่อมียานพาหนะที่ขับขี่ได้อย่างรวดเร็วนอกจากนี้ การมีประชากรสูงอายุที่เพิ่มมากขึ้น ก็ทำให้เราพบปัญหาในผู้สูงอายุที่เป็นโรคกระดูกพรุน เพิ่มมากขึ้นไปด้วยเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตามวิทยาการด้านการแพทย์ที่เจริญมากขึ้นตลอดเวลา ทำให้การดูแลรักษามีความก้าวหน้าและเพิ่มอัตราการประสบความสำเร็จในการรักษาได้อย่างน่ายินดี

การรักษาในยุคใหม่ไม่ได้มุ่งเน้นแต่จะดามกระดูกแต่เพียงอย่างเดียว แต่ยังได้มุ่งเน้นที่จะลดสิ่งที่อาจทำให้เกิดอันตราย ต่อบริเวณที่เกิดอาการ และอันตรายต่อร่างกายโดยรวมด้วย ที่เรียกในทางการแพทย์ว่า “Damage Control” 

 

นอกจากการนั้นความก้าวหน้าของวัสดุ และเทคนิควิธีการผ่าตัด เพื่อเพิ่มอัตราการประสบความสำเร็จในการเชื่อมติดของกระดูกให้สูงขึ้น ก็มีผลอย่างมากต่อการพลิกโฉมการรักษา ความก้าวหน้าทางการแพทย์สมัยใหม่ ได้ค้นคว้าหาวิธีการผ่าตัด ที่มีการชอกช้ำน้อย รบกวนกล้ามเนื้อและกระดูกบริเวณที่หักน้อย ทำให้การไหลเวียนของเลือดไปเลี้ยงบริเวณดังกล่าวดี ส่งผลให้แผลหายเร็ว ประสบความสำเร็จในการเชื่อมติดของกระดูกเพิ่มขึ้น พักรักษาในโรงพยาบาลสั้นลง เทคนิคดังกล่าวมีชื่อ เรียกทางการแพทย์ว่า  Minimally invasive plate osteosynthesis หรือ “MIPO technique“

 

Bangkok Fracture Center เป็นศูนย์ที่เพรียบพร้อมสำหรับการรักษาผู้ป่วยที่ได้รับการบาดเจ็บของกระดูกหรือข้อ ชนิดที่ซับซ้อนและรุนแรง (Complicated fractures and Severe Injuries) หรือการหักชนิดมีบาดแผลเปิดลึกถึงกระดูก (Open fractures) การหักหลายๆ ส่วนพร้อมๆ กัน (Multiple fractures) มีความพร้อมในทุกด้านที่จำเป็นต่อการรักษา มีระบบการให้การดูแลรักษาครบวงจร ตั้งแต่บุคลากรทางการแพทย์ทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นแพทย์ พยาบาล ทีมดูแลผู้ป่วยระหว่างเคลื่อนย้ายจากสถานพยาบาลต้นทางจนมาถึงโรงพยาบาลกรุงเทพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทีมแพทย์ที่มีประสบการณ์และความชำนาญเฉพาะทาง อาทิเช่น ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ที่มีความชำนาญเป็นพิเศษในการรักษากระดูกและข้อหักและเคลื่อน (Orthopedic Trauma Surgeons) ทั้งการรักษาชนิดที่ไม่ต้องผ่าตัด (Nonsurgical treatment) และการรักษาที่ต้องได้รับการผ่าตัด (Surgical treatment) รวมถึงการรักษาภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ที่เกิดขึ้นและได้รับการส่งต่อมา เพื่อทำการแก้ไข เช่น การรักษาอาการกระดูกไม่เชื่อมติด (Non union or Delayed Union) การรักษาอาการกระดูกเชื่อมติดผิดรูป (Mal union and Deformity Correction) การรักษาจากสาเหตุต่างๆ เช่น กระดูกบาง Osteoporosis and fracture หรือการหักจากมะเร็งกระดูก (Pathological fracture and Metastasis)

 

ในกรณีที่ผู้ป่วยมีการบาดเจ็บและมีกระดูกหักชนิดซับซ้อนมีการหักหลายชิ้นส่วน (Complicated or Multifragmentary fractures) ทีมศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ที่มีความชำนาญเป็นพิเศษในการรักษากระดูกและข้อหักและเคลื่อน (Orthopedic Trauma Surgeons) จะใช้เทคนิคการผ่าตัดใหม่ที่ไม่ต้องเปิดแผลใหญ่แบบดั้งเดิมแต่เป็นการผ่าติดชนิดแผลเล็ก (Minimally Invasive Fracture Surgery) ที่ทำให้เสียเลือดน้อยทำให้ผู้ป่วยมีความปลอดภัยมากขึ้น ลดภาวะแทรกซ้อนที่ทำให้กระดูกติดช้าลง อีกทั้งยังลดอัตราการติดเชื้อของกระดูกและเนื้อเยื่อที่ได้รับบาดเจ็บได้เป็นอย่างดี

 

นอกจากนี้ในกรณีที่ผู้ป่วยมีการบาดเจ็บของกระดูกและข้อในบริเวณที่จำเป็นต้องใช้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะศูนย์รักษากระดูกหักกรุงเทพ Bangkok Fracture Center ยังมีทีมแพทย์ที่มีความสามารถเป็นพิเศษ เช่น

 

 • ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ที่มีความชำนาญด้านการรักษาผู้ป่วยที่มีกระดูกหักหลายตำแหน่งพร้อมๆกัน หรือ การหักของกระดูกสะโพกและเชิงกรานหัก (Multiple fractures and Pecvic Acetbulum fracture surgery)

   

 • ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ที่มีความชำนาญด้านศัลยกรรมมือ Orthopedic Hand and Microsurgery

   

 • ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ที่มีความชำนาญด้านการผ่าตัดกระดูกสันหลัง Spine Surgery

   

 • ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ที่มีความชำนาญด้านการผ่าตัดส่องกล้องของข้อต่างๆ Arthroscopic Surgery เช่นผู้ป่วยที่ได้รับการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือกีฬา Sport Traumatology

   

 • ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ที่มีความชำนาญด้านการรักษาผู้ป่วยเด็กที่ได้รับการบาดเจ็บ (Pediatric Fracture)

   

นอกจากนี้ยังมีศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ หลายสาขา (Multidisciplinary team approach) ที่มาร่วมกันช่วยดูแลรักษาผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บและอยู่ในภาวะวิกฤติ (Critical conditions) หรือผู้ป่วยที่สูงอายุและมีความจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัด (Giriatric Fracture surgery) เช่นอายุรแพทย์สาขาต่างๆ เช่น ผู้ชำนาญด้านโรคหัวใจ (Cardiologist) ผู้ชำนาญด้านโรคไต (Nephrologist) ผู้ชำนาญด้านโรคระบบเลือด (Hematologist) ผู้ชำนาญด้านโรคติดเชื้อ (Infectious specialist) และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมวิสัญญีแพทย์ที่มีความชำนาญ และทีมแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด เพื่อดูแลหลังผ่าตัดได้อย่างครบวงจร เพื่อให้ผลการรักษาดีที่สุด

นอกจากความพร้อมในด้านบุคลากรแล้ว ศูนย์รักษากระดูกหักกรุงเทพ Bangkok Fracture Center ยังมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยในการช่วยผ่าตัดให้มีความแม่นยำและปลอดภัย เช่น อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ช่วยนำร่องในการผ่าตัด (Computer Assisted Orthopaedic Surgery) และเครื่องแสกนคอมพิวเตอร์ 3 มิติ ที่ติดตั้งไว้ในห้องผ่าตัด ทั้งนี้เพื่อให้มีความพร้อมในทุกสถานการณ์และให้ผลการรักษาที่ดีที่สุด

การรักษา จึงไม่ใช่เรื่องที่ทำกันแบบเดิมๆ อีกต่อไป ทางเลือกที่เหมาะสม  ความก้าวหน้าทางด้านการแพทย์จะถูกถ่ายทอดไปยังผู้ป่วยซึ่งต้องรับการรักษาอยู่ทั่วประเทศไทย โรงพยาบาลกรุงเทพมีความภูมิใจที่จะให้บริการให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับการรักษาทั้งที่ได้รับการรักษามาแล้วและยังไม่ได้รักษา การบริการจะเป็นไปอย่างรวดเร็ว โดยโรงพยาบาลได้จัดเตรียมแพทย์และเจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

ผู้ป่วยหรือญาติสามารถขอคำปรึกษาได้ที่ :

ศูนย์รักษากระดูกหักกรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพ
ซ.ศูนย์วิจัย 7 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ เราพร้อมให้คำปรึกษาและวิเคราะห์ปัญหา ตลอด 24 ชม. โดยแพทย์เฉพาะทาง
โทร. 02-310-3000   หรือ E-Mail: BFC@bgh.co.th