คลินิกวัคซีนกรุงเทพ

ขอบข่ายงานที่ให้บริการ - Medical Services

ปัจจุบันประชากรวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ มีอัตราเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากในประเทศไทย แต่กลับมี

ประชากรวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่ได้รับข้อมูลหรือคำแนะนำในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่าง ร.พ.กรุงเทพ จึงเล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมให้ประชากรในกลุ่มดังกล่าว ได้รับวัคซีนที่ครบถ้วน เพื่อลดอัตราการเจ็บป่วย การขาดงาน และลดอัตราการนอนโรงพยาบาล ในโรคที่สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน รวมถึงการป้องกันอาการแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากโรคติดต่อต่างๆ

โดยการเปิดให้บริการคลินิกวัคซีนกรุงเทพ มีบริการให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวัคซีนที่

 

ควรจะได้รับ ตามช่วงอายุ ปัจจัยเสี่ยง ลักษณะงาน และอาชีพ สำหรับผู้ใหญ่ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป โดยผู้ชำนาญทางด้านวัคซีนโดยเฉพาะ

 

การฉีดวัคซีนย่อมช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคไข้หวัดใหญ่ได้ และยิ่งเป็นคนที่มีความเสี่ยงจะเกิดภาวะแทรกซ้อนตามมาควรเข้ารับการฉีดป้องกันเพื่อผลลัพธ์ที่ดี

หลายคนอาจเข้าใจว่าวัคซีนจำเป็นสำหรับเด็ก แต่ความจริงแล้วการได้รับวัคซีนป้องกันโรคในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะในประเทศไทยที่กำลังจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างเต็มตัว การป้องกันก่อนเกิดโรคถือเป็นหัวใจสำคัญของการมีสุขภาพที่ดี ทั้งยังช่วยลดภาวะแทรกซ้อนจากโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ที่มีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงมากขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้น