คลินิกพัฒนาการเด็ก

เมื่อแรกเกิด ลูกก็พร้อมที่จะเรียนรู้กับทุกสิ่งใหม่ ๆ รอบตัว การเลี้ยงดูลูกให้เติบโตสมบูรณ์ และมีพัฒนาการที่ดีรอบด้านตั้งแต่ก้าวแรกที่เกิดมา เป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่มือใหม่ต้องพร้อมที่จะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการลูกน้อยของคุณ

คลินิกพัฒนาการเด็ก ศูนย์กุมารเวชกรุงเทพ ตอบทุกคำถามเรื่องพัฒนาการเด็ก โดยกุมารแพทย์ด้านพัฒนาการและพฤติกรรม จะประเมินพัฒนาการของลูก และให้คำปรึกษาแก่คุณพ่อคุณแม่เกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมพัฒนาการและการเลี้ยงดู หากเด็กคนใดมีพัฒนาการและพฤติกรรมไม่สมวัย มีปัญหาด้านการเรียน หรือมีปัญหาด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม รวมถึงเด็กที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาด้านพัฒนาการ เช่น เป็นโรคลมชัก คลอดก่อนกำหนด ดาวน์ซินโดรม ออทิสติก ทางคลินิกพัฒนาการเด็กมีทีมสหสาขาวิชาชีพร่วมกันให้การดูแลรักษา เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้น มีพฤติกรรมที่เหมาะสม สามารถเรียนรู้และอยู่ร่วมใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขให้การดูแลเด็กๆ ทุกคน ทั้งที่เป็นเด็กปกติและเด็กที่มีความบกพร่องด้านพัฒนาการและพฤติกรรมดังนี้

 1. เด็กปกติซึ่งมีพัฒนาการสมวัยอยู่แล้ว แพทย์เฉพาะทางของคลินิกพัฒนาการเด็กจะสามารถวัดความถนัดของเด็กและให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครอง เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงดูที่เหมาะกับพื้นอารมณ์และความถนัดตามแต่ละช่วงวัยของเด็กแต่ละคน ซึ่งมีความแตกต่างกัน จะช่วยให้เด็กๆ เก่งอย่างมีความสุข และสามารถเติบโตเผชิญกับโลกกว้างด้วยตนเองได้ในอนาคต

 2. เด็กซึ่งผู้ปกครองสงสัยว่ามีความผิดปกติด้านพัฒนาการหรือพฤติกรรม ในปัจจุบันคลินิกพัฒนาการเด็ก มีแพทย์เฉพาะทางของคลินิกพัฒนาการเด็ก ได้แก่

 • จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น (Child and adolescent psychiatrist)
 • กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาพัฒนาการและพฤติกรรม (Developmental and Behavioral pediatrician)

  นอกจากนี้ยังมีบุคลากรสหวิชาชีพร่วมปฏิบัติงานด้วยได้แก่

 • นักจิตวิทยาคลินิกและนักจิตวิทยาพัฒนาการ (Psychologist) ซึ่งทำฝึกการเล่นเพื่อการบำบัดบำบัด (Play therapy)
 • นักกิจกรรมบำบัด (Occupational therapist)
 • นักแก้ไขการพูด (Speech-language pathologist , Speech therapist)
 • ครูการศึกษาพิเศษ (Special educator)

 

 

กิจกรรมพัฒนาการเด็กด้านภาษาและสังคม (Autistic spectrum disorder)

 

 • กิจกรรมบำบัด Occupational Therapy

เป็นวิชาชีพทางการแพทย์แขนงหนึ่ง ที่ประยุกต์กิจกรรมมาใช้ในการตรวจประเมิน ส่งเสริม ป้องกัน บำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพ เพื่อให้สามารถกลับไปดำรงชีวิตในสังคมได้ ช่วยเสริมสร้างสมาธิ ทักษะการคิด พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก และการทำงานประสานกันของกล้ามเนื้อ ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ โดยอาศัยองค์ความรู้พื้นฐานทางการแพทย์ ทฤษฏีพื้นฐานทางจิตวิทยาและองค์ความรู้ทางวิชาชีพกิจกรรมบำบัด

 

 • แนวทางการรักษาทางกิจกรรมบำบัด สำหรับเด็กพิเศษ

กลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีความผิดปกติทางพัฒนาการ (PDD NOS-Pervasive Developmental Disorder) นักกิจกรรมใช้กรอบอ้างอิงการบูรณาการประสาทความรู้ (Sensory Integration Frame of Reference) เป็นแนวทางหลักในการบำบัดรักษา นอกจากนี้ยังมีการนำกรอบอ้างอิงทางการรักษาอื่นมาป็นแนวทางในการรักษาเพิ่มตามปัญหาที่บุคคลนั้นๆ ต้องได้รับการรักษา

 

 • ประเมินความผิดปกติทางภาษาและการพูด

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประเมินความผิดปกติทางภาษา และการพูดการตรวจคัดกรองหาข้อบ่งชี้ ประเมินสภาพความผิดปกติ ทดสอบความสามารถทางภาษาและการพูด แยกประเภทความผิดปกติชนิดต่างๆ บำบัดรักษาแก้ไขและฟื้นฟูสมรรถภาพได้ครอบคลุมทุกประเภทของความผิดปกติ รวมทั้งการให้คำปรึกษาแนะนำ แก่ผู้ปกครอง ญาติผู้ดูแล ให้มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับความผิดปกติและเรียนรู้วิธีการรักษาที่ถูกต้อง

การฝึกพูดในเด็ก เด็กที่ปัญหาพัฒนาการทางภาษาล่าช้าพูดไม่ชัด พูดไม่คล่อง เด็กกลุ่มนี้จะได้รับการประเมินในด้านความเข้าใจภาษา การแสดงออกทางภาษา อวัยวะที่ใช้ในการออกเสียง เช่น ริมฝีปาก ลิ้น จากนักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย และได้รับการกระตุ้นโดยผ่าน กิจกรรมและสื่อเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางด้านภาษา

 

 • Play Therapy

การเล่น มีความหมายหลากหลาย หากจะให้นิยามความหมายของการเล่นคงต้องใช้เวลารวบรวมข้อมูลที่หลายท่านได้นิยามไว้ ซึ่งขึ้นอยู่กับมุมมองของนักนิยามแต่ละท่าน หากแต่นิยามความหมายของการเล่นนั้นส่วนใหญ่ คือ การพัฒนา ซึ่งเป็นด่านแรกที่ช่วยในพัฒนาการทุกๆด้านของเด็ก การเล่นถือเป็นช่วงเวลาที่เด็กจะได้การเรียนรู้สูงสุด ณ ช่วงเวลานั้น นาทีนั้น และสัมพันธ์กับสิ่งอื่นๆ อย่างมีคุณค่า การเล่นเป็นภาวะที่ดีที่สุดในตัวบุคคลนั้นที่จะหลั่งไหลออกมาตามธรรมชาติ โดยไม่ต้องใช้ความพยายามหรือการบังคับ ซึ่งจะเกิดขึ้นได้เมื่อเด็กปฏิสัมพันธ์กับสิ่งอื่น การเล่นเป็นธรรมชาติที่แท้จริงของเด็กทุกคนในโลก ในขณะเล่นเด็กจะเกิดกระบวนการเรียนรู้ และมีการพัฒนาในทุกด้าน

การเล่นนั้นเด็กจะได้ใช้ร่างกายส่วนต่างๆ ของตนเอง ได้เรียนรู้การทำงานของอวัยวะในร่างกายของตน เช่น ใช้มือในการหยิบ จับ เขย่า เมื่อโตขึ้นเรียนรู้ที่จะใช้อวัยวะอื่นเพิ่มขึ้นตามลำดับการพัฒนาการของแต่ละคนที่จะสามารถทำได้ เมื่อเด็กได้เรียนรู้ ถึงความสามารถส่วนต่างๆแล้ว การเชื่อมโยงการเรียนรู้จากการเล่นก็เกิดขึ้นในเวลาต่อมา จากการเล่นคนเดียว นำไปสู่การเล่นเป็นกลุ่ม

มนุษย์ เป็นสัตว์สังคม การเล่นของเด็ก เป็นตัวเชื่อมให้เด็กเรียนรู้ กฎ กติกา ความยืดหยุ่น การปรับตัวไปกับสถานการณ์ การแบ่งปันซึ่งกันและกัน และอีกหัวใจสำคัญ คือ มนุษย์จำเป็นต้องสื่อสารเพื่อความเข้าใจ การเล่นช่วยพัฒนาในเรื่อง การปฏิสัมพันธ์ทางสังคมอย่างเห็นได้ชัด นอกจากการเล่นจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการสื่อสารแล้ว ความอยากรู้อยากเห็น การทดลอง สำรวจ สืบค้น ยังช่วยให้เด็กรู้จักสังเกต และจดจ่อกับสิ่งที่สนใจ เสริมสร้างสมาธิ ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาได้อีกด้วย

การเล่น นอกจากช่วยพัฒนาความสามารถในทุกด้านแล้ว ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า การเล่น ทำให้เด็กได้ผ่อนคลาย สนุกสนาน เพลิดเพลิน การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ดีเมื่อเด็กเปิดใจ พร้อมเรียนรู้ ธรรมชาติของเด็กการเล่นคือการเรียนรู้ เพราะฉะนั้นการเล่น คือ การเรียนรู้ที่สามารถดึงดูดเด็กๆ ให้เปิดใจพร้อมที่จะเรียนรู้นั่นเอง พูดได้เลยว่า การเล่น ไม่ใช่เรื่อง เล่น เล่น อีกต่อไป หากเรามองเห็นความสำคัญ

 

 • Floor time

คือการกระตุ้นพัฒนาการ สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องในการสร้างปฏิสัมพันธ์และการสื่อสารกับผู้อื่น โดยการประเมิน Functional Emotional Development ซึ่งเป็นการประเมินพัฒนาการเด็กแบบองค์รวม ผ่านกิจกรรมต่างๆในบรรยากาศที่อบอุ่นเป็นสุขสนุก และปลอดภัย

Therapist มีจุดมุ่งหมายชัดเจนเพื่อกระตุ้นพัฒนาการ กิจกรรมที่เลือกเป็นกิจกรรมที่เด็กสนใจและตรงกับระดับพัฒนาการของเด็กแต่ละคน เด็กเป็นผู้นำและคิดกิจกรรม Therapist คอยหาจังหวะหรือสร้างสถานการณ์ให้เด็กคิดแก้ปัญหา สื่อสารโต้ตอบต่อเติมความคิดและอารมณ์ซึ่งกันและกัน ทำให้เด็กเกิดความรู้สึกสนุก สนใจ เกิดแรงจูงใจในการทำกิจกรรมต่างๆด้วยตนเอง และเกิดพัฒนาการการเรียนรู้ควบคู่กันไป

 

 • การศึกษาพิเศษ

การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ ได้แก่ เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา  เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน  เด็กที่มีความบกพร่องทางสายตา  เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ  เด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้  เด็กออทิสติก เด็กที่มีปัญหาทางด้านอารมณ์และสังคม  เด็กที่มีปัญหาทางพฤติกรรม  เด็กปัญญาเลิศ  เด็กพิการซ้ำซ้อน  ซึ่งเด็กกลุ่มพิเศษเหล่านี้  จะไม่สามารถได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากการศึกษาจัดการศึกษาแบบเดียวกันกับเด็กปกติ ดังนั้น การศึกษาพิเศษจึงมีความจำเป็นต่อการจัดการศึกษาแก่เด็กกลุ่มพิเศษดังกล่าว ซึ่งการจัดการศึกษาพิเศษได้รวมถึงด้านกระบวนการ สอน วิธีการสอน เนื้อหาวิชา (หลักสูตร) เครื่องมือและอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนที่สนองตอบต่อความสามารถ และความต้องการของเด็กพิเศษเป็นรายบุคคล การศึกษาพิเศษ มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ เด็กสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้อย่างเต็มศักยภาพสูงสุด

 

แนวทางการช่วยเหลือโดยครูการศึกษาพิเศษ

 

 • ให้การส่งเสริมพัฒนาการที่เหมาะสมแก่เด็กตามพัฒนาการที่พึงประสงค์ในแต่ละช่วงวัย
 • ประเมินความสามารถพื้นฐานของเด็ก เพื่อให้ทราบถึงระดับความสามารถ และพัฒนาการของเด็กแต่ละคน
 • ฝึกฝนและเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความสามารถที่มีอยู่อย่างเต็มที่ และถูกต้องเหมาะสม
 • วางแผน และจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องสำหรับนักเรียนเป็นรายบุคคล
 • ช่วยเหลือและแก้ปัญหาทางด้านการเรียนพื้นฐาน 3 ด้านหลักๆ  ได้แก่ ด้านทักษะการอ่าน (Dyslexia) ด้านทักษะการเขียน (Dysgraphia) ด้านทักษะคณิตศาสตร์ (Dyscalculia)
 • ใช้เทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอน สื่อการสอน เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพโดยให้สอดคล้องกับความต้องการพิเศษของเด็กแต่ละคน เพื่อให้เด็กสามารถเรียนรู้เนื้อหาได้อย่างเต็มที่
 • จัดทำใบความรู้ ใบงาน และสื่อการเรียนรู้ที่มีความเหมาะสมกับความต้องการเฉพาะของเด็กแต่ละคน
 • ทำการประเมินผลการเรียนไปพร้อม ๆ กับการปรับบทเรียน เนื้อหาในการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละคน นอกจากนี้ สนับสนุนให้เด็กสามารถเรียนรู้ และแก้ปัญหาด้วยตนเอง รวมถึงการเปิดโอกาสให้เด็กได้ใช้ความรู้ และแสดงความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ
 • ให้คำแนะนำและทำความเข้าใจแก่ผู้ปกครองกับเด็ก ว่าควรให้การส่งเสริมพัฒนาการแก่เด็กในด้านใดบ้าง เช่น ทักษะด้านการคิด ทักษะด้านวิชาการ ทักษะด้านการสื่อความหมาย และการใช้ภาษา

สอบถามเพิ่มเติมที่: คลินิกพัฒนาการเด็ก ศูนย์กุมารเวชกรุงเทพ ชั้น 4 รพ.กรุงเทพ

เวลาทำการ: ทุกวัน  เวลา 8.00 – 18.00 .

โทร. 0-2755-1213 

Email: BMCPed@bgh.co.th

ตรวจวัดพัฒนาการของเด็กแต่ละคน เพื่อบอกความถนัดทั้ง 5 ด้าน ได้แก่

 • เชาว์นปัญญา (Cognition)
 • การใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่(Gross Motor)และกล้ามเนื้อมัดเล็ก (Fine Motor)
 • การใช้สายตาในการรับข้อมูลแก้ปัญหา(Visual Reception)
 • การใช้ภาษา(Expressive Language)
 • ความเข้าใจภาษา(Receptive Language)

 

ตรวจวัดทักษะในการบริหารจัดการ เพื่อบอกความสามารถของเด็กในด้านต่างๆ ได้แก่

 • การวางแผน (planning)
 • ความยืดหยุ่น (Shift)
 • การควบคุมอารมณ์ (emotional control)
 • การยับยั้งชั่งใจ (inhibition control)
 • การจดจำเพื่อนำมาใช้งานในภายหลัง (Working Memory)

ไขความต่าง...สร้างความสุข

เสริมศักยภาพตรงจุด

 

โปรแกรมตรวจพัฒนาการเด็ก วัย 1 เดือน – 5 ปี

คุณเข้าใจลูกมากแค่ไหน!

คุณพ่อคุณแม่หลายท่านเคยตั้งคำถามว่า ทำไมลูกถึงดื้อ เลี้ยงยาก ไม่เชื่อฟัง ติดเพื่อน ติดเกมส์ ไม่ตั้งใจเรียน ขาดความมั่นใจ ไม่กล้าแสดงออก ก้าวร้าว ไม่ค่อยมีสมาธิ พัฒนาการล่าช้ากว่าเด็กในวัยเดียวกัน...แล้วจะเลี้ยงดูแบบไหนดี?

 

ลูกเราไม่จำเป็นต้องเก่งเหมือนเด็กคนอื่น 

เพราะแท้จริงแล้ว เด็กแต่ละคนมีจุดเด่นที่แตกต่างกัน

เพราะเด็กทุกคนมีความแตกต่างทั้งพื้นอารมณ์ ตัวตน และพัฒนาการที่ไม่เหมือนกัน เด็กบางคนพร้อมที่จะเรียนรู้ในสิ่งใหม่ได้อย่างรวดเร็ว ในขณะที่บางคนทันทีที่เจอสิ่งใหม่กลับต้องใช้เวลาในการปรับตัว ดังนั้นการเข้าใจเด็กและให้การส่งเสริมในสิ่งที่พวกเค้าถนัดได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งกระตุ้นพัฒนาการความสามารถที่ขาดหายไป จะช่วยให้ลูกน้อยสามารถเรียนรู้และพัฒนาทักษะในการใช้ชีวิต  สติปัญญา อารมณ์จิตใจ การแก้ไขปัญหา และมีความคิดสร้างสรรค์อันนำไปสู่ความสำเร็จในอนาคต

 

จะดีแค่ไหน?

ถ้าคุณสามารถค้นพบศักยภาพลูกน้อยตั้งแต่วัยเด็ก

วันนี้คุณสามารถค้นหาตัวตนของลูกน้อย ด้วยการตรวจวิเคราะห์พัฒนาการ ตั้งแต่วัย 1 เดือน - 5 ปี ซึ่งเป็นช่วงวัยที่มีความสำคัญต่อการเสริมสร้างพัฒนาการที่ดีสำหรับลูกน้อยในการส่งเสริมจุดเด่น ค้นหาสิ่งที่เด็กถนัด และหาจุดที่สามารถต่อยอดให้มีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ โดยกุมารแพทย์เฉพาะทางด้านพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก ร่วมกับผู้ปกครองในการตรวจประเมิน ด้วยเครื่องมือมาตรฐานที่มีความแม่นยำ ประกอบด้วย

 1. โปรแกรมตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็กเบื้องต้น ว่ามีพัฒนาการปกติหรือล่าช้ากว่าวัย
 2. โปรแกรมตรวจวัดระดับพัฒนาการเด็กในแต่ละวัย เพื่อค้นหาความถนัดแต่ละด้าน
 3. โปรแกรมตรวจวัดระดับพัฒนาการเด็กในแต่ละวัย ทักษะในการบริหารจัดการ และทักษะก่อนเข้าเรียนและทักษะในการเรียนของเด็ก เพื่อค้นหาความถนัด และเตรียมความพร้อมก่อนเข้าโรงเรียน (Pre-academic skills)

เสริมจุดเด่น ลดจุดด้อย

เมื่อตรวจวัดแล้ว แพทย์จะแปลผลว่าเด็กมีความโดดเด่นในด้านใด และกิจกรรมที่ชอบคืออะไร พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการเลี้ยงดูที่เหมาะกับพื้นอารมณ์และความถนัดตามแต่ละช่วงวัย  เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กแบบเฉพาะบุคคล (Tailor-made) อันจะช่วยให้เด็กๆ เก่งอย่างมีความสุข และสามารถเติบโตเผชิญกับโลกกว้างด้วยตนเองได้ในอนาคต

ในกรณีที่พบว่าเด็กมีพัฒนาการที่ล่าช้ากว่าปกติ สามารถส่งเสริมพัฒนาการที่บกพร่อง โดยทีมผู้เชี่ยวชาญ อาทิ จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น กุมารแพทย์เฉพาะทางด้านพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก นักกิจกรรมบำบัด นักจิตวิทยาคลินิกและนักจิตวิทยาพัฒนาการซึ่งทำการฝึกโดยใช้การเล่นเพื่อการบำบัด นักแก้ไขการพูด และครูการศึกษาพิเศษ คอยให้ความช่วยเหลือและปรับพฤติกรรมได้อย่างถูกต้อง ผ่านการฝึกในกิจกรรมที่เด็กชอบโดยไม่รู้สึกว่าถูกยัดเยียดจนเกิดการต่อต้าน

 


คลินิกพัฒนาการเด็ก ศูนย์กุมารเวชกรุงเทพ ชั้น 4 รพ.กรุงเทพ

เวลาทำการ: ทุกวัน  เวลา 8.00 – 18.00 น.

โทร. 0-2755-1213 

Email: BMCPed@bgh.co.th 

ผู้ปกครองที่กำลังสงสัยหรือไม่แน่ใจว่าลูกเป็นออทิสติกหรือมีพฤติกรรมที่คล้ายออทิสติกหรือไม่ ควรนำเด็กเข้ารับการตรวจเช็คพัฒนาการกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อวินิจฉัยอาการที่ถูกต้อง

การมีพัฒนาการสมวัยเป็นเครื่องแสดงว่าเด็กเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์พร้อม ซึ่งพัฒนาการของเด็กจะดำเนินไปตามช่วงวัย

ทักษะของเด็กๆในยุคไทยแลนด์ 4.0 จำเป็นต้องมี คือความโดดเด่นเฉพาะตัวที่แตกต่างกันไป หากคุณพ่อคุณแม่ทราบจุดเด่นและจุดอ่อนของลูกจะสามารถต่อยอดเสริมทักษะได้อย่างถูกทาง ส่งผลให้สามารถเพิ่มศักยภาพของลูกได้อย่างเต็มที่

คำถามที่พ่อแม่มักสงสัยและกังวลใจ เพราะหากลูกเติบโตขึ้นแต่ความสูงยังคงเดิม เป็นสัญญาณเตือนว่าลูกอาจเติบโตไม่สมวัย ส่งผลต่อจิตใจของลูกเมื่อถูกเปรียบเทียบกับเพื่อน

Power of Generation เติมพลังชีวิต ให้เต็มพลัง Gen

พ่อแม่ยุคใหม่เลือกที่จะส่งเสริมลูกตามความถนัด แต่เราจะทราบได้อย่างไรว่าลูกน้อยมีความเป็นเลิศในด้านใด

อารมณ์โกรธ..สั่งได้

Monday, December 26 , 2016 | Viewer: 2604

สุดยอดพฤติกรรมลูกที่พ่อแม่พบบ่อยๆ ใจร้อน ร้องไห้ เอาแต่ใจ จะดีไหมถ้าสามารถเข้าใจและค้นพบศักยภาพลูกน้อยได้ตั้งแต่วัยเด็ก

มาร่วมใส่ใจสุขภาพเด็ก รณรงค์และส่งเสริมเด็กให้มีพัฒนาการและได้รับการตอบสนองที่เหมาะสมตามช่วงวัย เพื่อค้นหาความเป็นเลิศในตัวลูกน้อย

ทำไมลูกถึงดื้อ เลี้ยงยาก ไม่เชื่อฟัง ติดเพื่อน ติดเกมส์ ไม่ตั้งใจเรียน ขาดความมั่นใจ ไม่กล้าแสดงออก ก้าวร้าว ไม่ค่อยมีสมาธิ พัฒนาการล่าช้ากว่าเด็กในวัยเดียวกัน...แล้วจะเลี้ยงดูแบบไหนดี?

ในปัจจุบันพบเด็กมีปัญหาพฤติกรรมมากขึ้น อาทิ ไม่เชื่อฟังคำสั่งของพ่อ-แม่ และทำทุกอย่างที่ตัวเองต้องการมีพฤติกรรมก้าวร้าวเวลาถูกขัดใจ 

บำบัดออทิสติก ด้วยพลังออกซิเจนบริสุทธิ์ 100%

ออทิสติก คืออะไร

Friday, July 17 , 2015 | Viewer: 10500

ออทิสติก คือ ความผิดปกติพี่พบได้ในเด็กตั้งแต่ในช่วงก่อนวัยเรียน (3ขวบ) ส่วนใหญ่มาด้วยปัญหา 

วันเด็กแห่งชาติ ปีนี้ตรงกับวันเสาร์ ที่ 14 ม.ค. เชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ต่างเตรียมหาที่พาลูกไปเที่ยว เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของลูกๆ กันแล้ว หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมีการจัดกิจกรรมให้น้องๆ ทั้งสนุกและได้ความรู้เป็นประจำอยู่แล้ว สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ยังไม่รู้จะพาไปไหนดี ลองมาดูเป็นไอเดียกันว่าในปีนี้ มีที่ไหนน่าสนกันบ้าง และที่สำคัญ ฟรีซะด้วย