คลินิกโรคติดเชื้อ (Infectious Clinic) และคลินิกวัคซีน (Vaccine Clinic)

คลินิกโรคติดเชื้อ (Infectious Clinic) และคลินิกวัคซีน (Vaccine Clinic)

 

ให้คำปรึกษาในการรักษาโรคติดเชื้อที่ซับซ้อน ทั้งที่เป็นแบบเฉียบพลันและเรื้อรัง และเนื่องจากปัจจุบันมีการใช้ยาปฏิชีวนะ ยาฆ่าเชื้อ ( ซึ่งบางท่านใช้คำรวมว่ายาแก้อักเสบ ) อย่างไม่เหมาะสมมากมาย ทำให้เกิดการดื้อยาของเชื้อโรค จำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญ ช่วยวางยุทธศาสตร์เพื่อขจัดการติดเชื้อให้หมดไป

นอกจากนี้ยังเน้นการป้องกันโรคในด้านต่างๆ เช่น อนามัย การฉีดวัคซีน สำหรับผู้จะเดินทางไปต่างประเทศ

 

 

สอบถามเพิ่มเติมที่ คลินิกโรคติดเชื้อและคลินิกวัคซีน โรงพยาบาลกรุงเทพ

ชั้น 1 อาคารโรงพยาบาลกรุงเทพ

โทร. 0-2310-3003, 02-755-1003 หรือ โทร.1719 แฟกซ์ 0 2755-1061

Email: bmcintermed@bangkokhospital.com