ศูนย์บริการผู้ป่วยชาวอาหรับ

ศูนย์บริการผู้ป่วยชาวอาหรับ Arabic Medical Service (AMS)

มีความโดดเด่นในการให้บริการแก่ผู้รับบริการชาวอาหรับเนื่องจากเรามีแพทย์และเจ้าหน้าที่ ที่สามารถสื่อสารภาษาอาระบิคได้ดี ทำให้รู้และเข้าใจถึงความต้องการของผู้รับบริการ โดยสอดคล้องกับวัฒนธรรมของชาวตะวันออกกลาง ทั้งนี้ยังมีชุดตรวจสุขภาพ ที่สอดคล้องและตรงกับความต้องการของผู้รับบริการชาวอาหรับโดยเฉพาะ

 

การบริการของศูนย์บริการผู้ป่วยชาวอาหรับ

  • ให้การบริการในกลุ่มของผู้รับบริการชาวอาหรับที่อายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไป ตรวจรักษาแบบผู้ป่วยนอก ทางด้านอายุรกรรมที่ไม่ใช่โรคเฉพาะทาง และ Emergency case
  • ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี
  • เป็นศูนย์กลางประสานงานผู้ป่วยอาหรับที่ต้องการรับบริการที่ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ
 

โรคที่พบบ่อยหลังจากตรวจสุขภาพในผู้รับบริการชาวอาหรับ

1. เบาหวาน

2. โรคความดันโลหิตสูง

3. โรคไขมันในเลือดสูง

• คำแนะนำสำหรับการเดินทางมาโรงพยาบาลกรุงเทพ (link)

• ตารางรถบริการ Shuttle Bus Services (link)

สอบถามเพิ่มเติม ศูนย์บริการผู้ป่วยชาวอาหรับ
ชั้น 2 โรงพยาบาลวัฒโนสถ โทร. 0 2-7551034 หรือ โทร.1719
Email: bmcams@bangkokhospital.com