ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพกรุงเทพ และศูนย์อาชีวอนามัยกรุงเทพ

          ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพกรุงเทพ มีกระบวนการทำงานที่ได้รับรองมาตรฐานโรงพยาบาลของสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation: HA) และการรับรองด้านคุณภาพและบริการโดยมาตรฐานสากล (The Joint Commission International: JCI) ทั้งนี้ทางโรงพยาบาลกรุงเทพได้ร่วมมือกับ Oregon Health & Science University (OHSU) เป็นสถาบันการศึกษาทางการแพทย์ที่มีชื่อเสียงด้านอาชีวเวชศาสตร์ 

          ปัจจุบันพนักงานของบริษัทต่างๆ ได้รับผลกระทบด้านสุขภาพจากการทำงานมากขึ้น ซึ่งบริษัทมีความจำเป็นที่จะดูแลรักษาสุขภาพพนักงานอย่างถูกวิธี นอกจากนี้โรงพยาบาลกรุงเทพมีบริการอื่นๆดังนี้ 

 

การตรวจสุขภาพประเภทต่างๆ

 

 • ตรวจสุขภาพรายบุคคล
 • ตรวจสุขภาพบริษัทคู่สัญญา
 • ตรวจสุขภาพบริษัทคู่สัญญา เฉพาะความเสี่ยงอาชีวเวชศาสตร์
 • ตรวจสุขภาพก่อนทำประกันสุขภาพ
 • ตรวจสุขภาพเพื่อใบอนุญาตของสมาคมผู้สอนดำน้ำอาชีพ (Professional Association of diving Instructors ;PADI)
 • ตรวจสุขภาพเพื่อทำใบขับขี่
 • ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานและย้ายลักษณะงาน (Pre-Employment & Pre-placement Health examination)
 • ตรวจสุขภาพด้านเวชศาสตร์การบิน (Aviation Medicine Examination) 
  • ตรวจสุขภาพสำหรับนักบินพาณิชย์และส่วนบุคคล
  • ตรวจสุขภาพสำหรับศิษย์การบินพาณิชย์และส่วนบุคคล
  • ตรวจสุขภาพสำหรับลูกเรือสายการบิน
  • ตรวจสุขภาพสำหรับนายช่างประจำอากาศยาน (Flight Engineer)
  • ตรวจสุขภาพสำหรับต้นหน (Flight Navigator)
  • ตรวจสุขภาพสำหรับพนักงานควบคุมการจราจรทางอากาศ
  • ตรวจสุขภาพสำหรับนักบินอากาศยานเบาพิเศษ (Ultralight, เครื่องร่อน)
 • ตรวจสุขภาพก่อนกลับเข้าทำงาน (Return to work examination)
 • ตรวจสุขภาพประจำปีของพนักงาน (Periodic Health examination)
 • ตรวจสุขภาพก่อนออกจากงาน (exit examination)

 

หมายเหตุ ข้อมูลตรวจสุขภาพนี้สำหรับผู้รับริการที่มีอายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไป


การให้บริการรูปแบบอื่นๆ

 

 • การเดินสำรวจเพื่อระบุสิ่งคุกคามต่อสุขภาพ ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบต่อสุขภาพ (Walk through Survey Services)
 • วิเคราะห์และรายงานผลสุขภาพในภาพรวมของบริษัท (Corporate Health Report)

 


ขั้นตอนและข้อควรปฏิบัติในการเข้ารับบริการตรวจสุขภาพมีดังนี้ 

ตรวจสุขภาพเฉพาะรายบุคล ตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงด้านอาชีวเวชศาสตร์

ตรวจสุขภาพด้านเวชศาสตร์การบิน ตรวจสุขภาพสำหรับชาวต่างชาติ

 


รายชื่อแพทย์ประจำศูนย์

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพกรุงเทพ 1 (Bangkok Health Promotion Center 1) : สำหรับการตรวจสุขภาพเฉพาะบุคคล

 

 • นพ.อัครพันธ์ สุรวิลาศ
 • พญ.กิตนันท์ พิชัยณรงค์
 • พญ.สิริลักษณ์ บุญศรีโรจน์
 • พญ.ดวงเพ็ญ ถิระบัญชาศักดิ์
 • พญ.พรเพ็ญ พงศ์ทันธรรม
 • พญ.อัสนี สุวัตถี (สูติ นรีแพทย์)
 • นพ.ก.กฤช วุฒิพันธุ์
 • พญ.สุพร สร้อยวัฒนา(สูติ นรีแพทย์)
 • นพ.วราวุธ วุฒิพันธุ์
 • พญ.โชติมา ณ ระนอง(สูติ นรีแพทย์)

 

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพกรุงเทพ 2 (Bangkok Health Promotion Center 2) : สำหรับการตรวจสุขภาพเฉพาะบุคคล

 

 • พญ.อรพินท์ มุกดาดิลก
 • นพ.สุทัสพันธุ์ ขจรบุญ
 • นพ.สุมิตร ธนประกอบ
 • นพ.ประภัสร์ กรรณ์เจียก
 • นพ.ทวีสิน ธีระธนานนท์
 • นพ.มานพ จิตต์จรัส
 • พญ.วรพรรณ กาญจนกันทร
 • นพ.เสตถนัย บรรณสารประสิทธิ์
 • นพ.คทาวุธ ดีปรีชา
 • นพ.โชคชัย ขวัญพิชิต
 • นพ.วันชัย รัตนมณีวงศ์
 • พญ.วรวรรณี ตุลยายน
 • นพ.ธนวัฒน์ ศุภนิตยานนท์
 • นพ.กรรชิต คุณาวุฒิ
 • นพ.เสฏฐศิริ แสงสุวรรณ
 

 

ศูนย์อาชีวอนามัยกรุงเทพ (Bangkok Occupational Health Center) : สำหรับการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงด้านอาชีวเวชศาสตร์

 

 • นพ.กรรชิต คุณาวุฒิ
 • นพ.เสฏฐศิริ แสงสุวรรณ
 • นพ.ประภัสร์ กรรณ์เจียก
 • นพ.ธนวัฒน์ ศุภนิตยานนท์
 • พญ.วรพรรณ กาญจนกันทร
 • นพ.เสตถนัย บรรณสารประสิทธิ์
 • พญ.อรพินท์ มุกดาดิลก
 • นพ.วันชัย รัตนมณีวงศ์
 • นพ.สุมิตร ธนประกอบ
 • นพ.ทศพร เอกปรีชากุล
 • นพ.ทวีสิน ธีระธนานนท์
 • นพ.โชคชัย ขวัญพิชิต
 • นพ.คทาวุธ ดีปรีชา
 • พญ.วรวรรณี ตุลยายน


ศูนย์เวชศาสตร์การบิน 
: สำหรับการตรวจสุขภาพด้านเวชศาสตร์การบิน(Aviation Medicine Examination)

 

 • พล.อ.ต.นพ.สุทัสพันธ์ ขจรบุญ
 • นพ.โชคชัย ขวัญพิชิต
 • พล.อ.ท.นพ.มานพ จิตจรัส
 • นพ.เสตถนัย บรรณสารประสิทธิ์
 • นพ.ประภัสร์ กรรณเจียก
 • นพ.สุมิตร ธนประกอบ
 • นพ.ธวัชชัย ลิ้มสถบดี 
 

 


สถานที่ตั้ง 

 • ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพกรุงเทพ 1 (Bangkok Health Promotion Center 1)
  : สำหรับการตรวจสุขภาพเฉพาะบุคคล 
  ติดต่อชั้น 3 อาคารวัฒโนสถ 
 • ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพกรุงเทพ 2 และศูนย์อาชีวอนามัยกรุงเทพ (Bangkok Health Promotion Center 2 and Bangkok Occupational Health Center) 
  : สำหรับการตรวจสุขภาพกลุ่มบริษัท, ประกัน, ตรวจตามปัจจัยเสี่ยงด้านอาชีวเวชศาสตร์
  : สำหรับการตรวจสุขภาพด้านเวชศาสตร์การบิน
  ติดต่อ ชั้น 3 อาคาร BGH โซน B 
 • สำหรับชาวต่างชาติ ทางโรงพยาบาลมีแผนกที่ต้อนรับเฉพาะเชื้อชาติ อาทิ
  • Bangladesh Medical Services (BMS) ศูนย์บริการผู้ป่วยบังกลาเทศ ติดต่อชั้น 2 อาคารวัฒโนสถ 
  • Myanmar Medical Services (MMS) ศูนย์บริการผู้ป่วยพม่า ติดต่อชั้น 2 อาคารวัฒโนสถ 

 


เวลาทำการ

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพกรุงเทพ เปิดให้บริการทุกวันเวลา 07.00 น. – 16.00 น.  

สอบถามเพิ่มเติมที่ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพกรุงเทพ
โทร. 0 2310 3100  หรือ โทร. 1719 Fax: +66 (0) 2310 3284
Email: info@bangkokhospital.com