ศูนย์เวชศาสตร์การบินพลเรือนกรุงเทพ

 

"เพราะ การมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ เป็นหัวใจสำคัญ ในการปฏิบัติหน้าที่ของนักบินและลูกเรือ ดังนั้นจึงไม่ควรละเลยในการดูแลสุขภาพของคุณ"

 

สุขภาพดีแบบ ติดปีก

 

การตรวจสุขภาพที่ศูนย์เวชศาสตร์การบินพลเรือนกรุงเทพ ไม่เพียงตรวจตามมาตรฐานด้านเวชศาสตร์การบินเท่านั้น แต่ทางโรงพยาบาลกรุงเทพยังจะตรวจตามความเหมาะสมของแต่ละท่า

แม้ว่าปัจจัยหลักที่ทำให้ร่างกายมีความสมบูรณ์แข็งแรงอยู่ที่โภชนาการที่ดี การดำเนินชีวิตที่เหมาะสม การหลีกเลี่ยงอบายมุขและการออกกำลังกายสม่ำเสมอ แต่ใช่ว่าทุกคนสามารถทำเรื่องเหล่านี้ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์และต่อเนื่องตลอดอายุขัย การตรวจสุขภาพเพื่อดูความสมบูรณ์ของร่างกาย ค้นหาความผิดปกติ ที่ส่งสัญญาณเตือนเจ้าของร่างกาย เพื่อกระตุ้นเตือนให้เจ้าของร่างกายดูแลรักษาและป้องกันตนเองเสียก่อนที่จะเป็นโรค ช่วยลดปัญหาที่นำไปสู่การสูญเสียทั้งทางด้านสุขภาพอนามัยและทางด้านเศรษฐกิจ

ปกติหากไม่มีอาการเจ็บไข้ได้ป่วย เราทุกคนควรได้รับการตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละครั้ง รายละเอียดของการตรวจจะแตกต่างกันไปในแต่ละช่วงอายุและปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆซึ่งพิจารณาจากประวัติของบุคคลในครอบครัว โดยเฉพาะโรคที่มีความชัดเจนในเรื่องของการถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์

อาการผิดปกติของแต่ละบุคคลที่สังเกตเห็นหรือสงสัยความผิดปกติที่เคยตรวจพบในอดีต ลักษณะการดำเนินชีวิตที่อาจเป็นปัจจัยการเกิดโรคต่างๆ เช่น การใช้สารเสพติด ความเครียด การสูบบุหรี่ เป็นต้น

 

 ทุกอย่างรวมอยู่ที่จุดเดียว One step service ศูนย์เวชศาสตร์การบินพลเรือนกรุงเทพ

  • อำนวยความสะดวก ด้วยการให้บริการอย่างครบครัน ที่ศูนย์ฯ รวมถึงความทันสมัยของอุปกรณ์ และความชำนาญของเจ้าหน้าที่

  • เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 7.00-16.00 น.

  • กรุณานัดหมายล่วงหน้า โดยแจ้งข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่ เพื่อรับนัดตรวจว่าเป็นตรวจประเภทใด 

  • รายงานการตรวจและแสดงถึงความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ (Cardiac Risk)

  • รับผลตรวจสุภาพภายในวันเดียวเฉพาะ กลุ่ม Air crew

 

สำหรับนักบินที่มีปัจจัยเสี่ยงโรคหัวใจสามารถรับการตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยสายพานการวิ่ง (Exercise Stress Test) และการตรวจด้วยเครื่องเสียงสะท้อน ความถี่สูง (Echo) โดยแพทย์เวชศาสตร์การบิน

 

มิติใหม่ของการตรวจสุขภาพนักบินและลูกเรือ

  • โรงพยาบาลมีบริการตรวจสุขภาพที่คัดสรรเฉพาะโปรแกรมด้านเวชศาสตร์การบิน

  • โรงพยาบาลมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเวชศาสตร์การบิน

     

ตรวจเช็คสม่ำเสมอ เพื่อสุขภาพที่สมบูรณ์

 

 

บทความศูนย์เวชศาสตร์การบินพลเรือน

 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์เวชศาสตร์การบินพลเรือนกรุงเทพ  โทร
1719