คลินิกเฉพาะโรค

 

คลินิกเฉพาะโรค (จิตเวชศาสตร์)

จิตเวชศาสตร์ คือ ศาสตร์ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจวินิจฉัย บำบัดรักษา ส่งเสริมป้องกัน และศึกษาวิจัยปัญหาด้านจิตใจของบุคคล หรือสุขภาพจิต โดยมีการบำบัดรักษาด้วย ยาบำบัด จิตบำบัด การให้การปรึกษา และอาจรวมถึงการบำบัดด้วยไฟฟ้า การบำบัดรักษาโดยทั่วไปเป็นการดูแลแบบผู้ป่วยนอกเป็นหลัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอาการและความรุนแรงของโรคของแต่ละบุคคล

โรงพยาบาลกรุงเทพพร้อมให้บริการและคำปรึกษาด้านจิตเวชศาสตร์ และจิตวิทยาโดยมีคลินิกเฉพาะทางให้บริการ ดังนี้

คลินิกเฉพาะทางให้บริการและคำปรึกษาในเด็ก วัยรุ่นและผู้ใหญ่

 • พัฒนาการ และพฤติกรรมในเด็ก

 • สภาวะออทิสซึม

 • ปัญหาด้านสมาธิ และสมาธิสั้น

 • สภาวะบกพร่องด้านเชาวน์ปัญญา

 • โรคเกี่ยวกับการรับประทานอาหาร

 • ความผิดปกติทางสุขภาพจิต

 • ความถนัดในเด็ก และรูปแบบการเรียนรู้

คลินิกเฉพาะทางให้บริการและคำปรึกษาในผู้สูงอายุ ดังนี้

 • บริการให้คำปรึกษาบำบัดรักษา ปัญหาด้านความจำ

 • ปัญหาในการนอน นอนไม่หลับ

 • โรคซึมเศร้า

 • คลินิกบำบัดรักษาด้านปัญหาความวิตกกังวล

 • คลินิกบำบัดรักษาด้านปัญหาการนอน นอนไม่หลับ

 • คลินิกบำบัดรักษาด้านปัญหาทางเพศ ปัญหาสมรรถภาพทางเพศ

คลินิกเฉพาะทางให้บริการและคำปรึกษาในรายบุคคล และรายครอบครัว ดังนี้

 • โรคเครียด โรควิตกกังวล

 • โรคซึมเศร้า โรคอารมณ์แปรปรวนและปัญหาทางอารมณ์

 • โรคทางความคิด

 • โรคประสาท กลุ่มอาการย้ำคิดย้ำทำ

 • โรคทางกายมีสาเหตุจากปัญหาทางจิตใจ

 • นอนไม่หลับ

 • ปวดศีรษะ โดยไม่มีสาเหตุชัดเจน

 • ปัญหาในการปรับตัว ปัญหาด้านบุคลิกภาพ

 • ปัญหาการใช้สารเสพติด

 • ปัญหาครอบครัว

 • ปัญหาพฤติกรรม

 • ปัญหาเรื่องเพศ ปัญหาสมรรถภาพทางเพศ

คลินิกเฉพาะทางให้บริการปรึกษา และตรวจประเมินในด้าน

 • ความสามารถด้านเชาวน์ปัญญา กระบวนการคิด ความจำ และการเรียนรู้

 • การประเมิน EQ ความสามารถของบุคคลเชิงระบบประสาทจิตวิทยา

 • การทดสอบบุคลิกภาพ ความฉลาดทางอารมณ์

 • การทดสอบทางจิตวิทยา สุขภาพจิต และบุคลิกภาพพื้นฐาน

 • บุคลิกภาพและรูปแบบการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คลินิกเฉพาะโรค โรงพยาบาลกรุงเทพ
ชั้น 4 อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู (อาคาร R)
โทร.1719
Email: info@bangkokhospital.com