BangkokHospital BangkokHospital
BangkokHospital

Centers and Clinics /

การส่งเสริม และดูแลสุขภาพ

การมีสุขภาพดีมีคุณภาพย่อมรวมถึงความงามทั่วเรือนร่างทั้งจากภายในและภายนอก เพราะบ่งบอกถึงการดูแลสุขภาพที่ถูกต้องเหมาะสม อันดับแรก คือการตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อทราบถึงปัญหาสุขภาพที่เราไม่อาจทราบได้และนำไปสู่การดูแลรักษาที่ตรงจุดก่อนสายเกินแก้ อันดับต่อมาคือการชะลอวัย เนื่องจากคนเรามีอายุมากขึ้นกลไกการทำงานต่างๆ ในร่างกาย เปลี่ยนไป แต่สามารถป้องกันได้ด้วยการปรับพฤติกรรมของตัวเองทั้งเรื่องอาหารการกินและ การออกกำลังกาย

Center of the month | ขอแนะนำศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัยกรุงเทพ 

การแพทย์ด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ป่วยมีชีวิตที่ยืนยาวอย่างมีคุณภาพ ให้การดูแลสุขภาพแบบเฉพาะบุคคล  รวมถึงให้การแนะนำการใช้อาหารเสริมและวิตามิน การออกกำลังกาย โดยแพทย์เฉพาะทาง ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่ปลอดภัยเป็นส่วนตัว

 • BangkokHospital
 • BangkokHospital
 • BangkokHospital
 • BangkokHospital
 • BangkokHospital
 • BangkokHospital
 • BangkokHospital
 • BangkokHospital
 • BangkokHospital
 • BangkokHospital
 • BangkokHospital
 • BangkokHospital
 • BangkokHospital