ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์กรุงเทพ

 

ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์กรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพ เป็นหนึ่งในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจรในประเทศไทย ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยให้การป้องกัน รักษาโรคและความพิการ โดยอายุรศาสตร์ผู้สูงอายุซี่งมีความแตกต่างจากสาขาวิชาทางการแพทย์ทั่วไป เนื่องจากเน้นให้ความสำคัญต่อการดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งจะแตกต่างจากการดูแลผู้ป่วยทั่วไป เพราะร่างกายผู้สูงอายุเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา รวมไปถึงเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงของระบบอวัยวะต่างๆ

เราเข้าใจใส่ใจในสุขภาพและความกังวลของผู้สูงอายุ ด้วยการประเมินผู้สูงอายุโดยสหสาขาวิชาชีพ ถึงปัญหาทางการแพทย์และทางสังคม เช่น การเคลื่อนไหว ภาวะสมองเสื่อม ความผิดปกติทางอารมณ์ และความสามารถในการทำงาน จึงมั่นใจได้ว่าจะทำการประเมินผู้สูงอายุได้อย่างเป็นระบบและครบถ้วน

 

บริการสำหรับผู้สูงอายุที่แผนกผู้ป่วยนอก
 
ผนกผู้ป่วยนอก ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์กรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพ ตั้งขึ้นด้วยแนวคิดของการมีสุขภาพที่ดีและส่งเสริมการช่วยเหลือตัวเองในผู้สูงอายุ ด้วยบริการครบวงจร ประกอบด้วย
 • รายการตรวจสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ ด้วยการประเมินที่ครอบคลุม
 • การบริการด้านการดูแลส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคในผู้สูงอายุสุขภาพดี
 • การรับปรึกษาและประเมินผู้สูงอายุที่มีปัญหาทางการแพทย์หลายด้าน
 • การดูแลผู้สูงอายุแบบปฐมภูมิ
 • การวินิจฉัยและรักษาโรคของผู้สูงอายุ เช่น โรคกระดูกพรุน และภาวะสมองเสื่อม

 


 หน่วยบริการดูแลผู้ป่วยในสูงอายุ (MACE)

 

หน่วยบริการดูแลผู้ป่วยในสูงอายุ ผู้สูงอายุมักมีความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุไม่พึงประสงค์ได้ง่าย เมื่อต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยโรคเฉียบพลันต่างๆ หน่วยบริการดูแลผู้ป่วยในสูงอายุ (Mobile Acute Care for the Elderly : MACE) เป็นรูปแบบใหม่ของการบริการโดยคณะสหสาขาวิชาชีพ ซึ่งจะให้การดูแลที่เฉพาะเจาะจงแก่ผู้สูงอายุที่ต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล เพื่อทำให้ผลลัพธ์ของการรักษาของผู้ป่วยดีขึ้น

หน่วยบริการดูแลผู้ป่วยในสูงอายุ(MACE) ประกอบไปด้วยอายุรแพทย์สาขาผู้สูงอายุ พยาบาลประสานงาน เภสัชกร และนักโภชนาการ ร่วมกันให้การบริการที่ทันสมัยแก่ที่ป่วยสูงอายุที่ต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยโรคเฉียบพลัน วัตถุประสงค์ของเราคือการช่วยป้องกันอันตรายอันเกิดจากการเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลแก่ผู้ป่วย ซึ่งมักจะเกิดจากการนอนติดเตียงเป็นเวลานาน อันนำไปสู่การเกิดภาวะที่ทำให้กล้ามเนื้อที่อ่อนแรงลง ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถช่วยเหลือตนเอง ต้องพึ่งพาผู้อื่น ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการฟื้นฟูความแข็งแรงของผู้ป่วย

ทีมสหสาขาของเราจะช่วยทำการดูแลรักษาปัญหาที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ ด้วยจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ

  

 การประเมินผู้สูงอายุ

 

เป็นการประเมินที่ครอบคลุมหลายมิติ และอาศัยสหสาขาวิชาชีพ ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อวิเคราะห์ความสามารถในการทำงาน สุขภาพร่างกายและสุขภาพจิต ความเข้าใจการรับรู้ของผู้สูงอายุ การประเมินสุขภาพที่จำเพาะ ได้แก่ ภาวะโภชนาการ ยาที่ได้รับ การมองเห็น การได้ยิน ความจำ การเดินและการทรงตัว การประเมินผู้สูงอายุนอกจากจะช่วยในการวินิจฉัยโรคต่างๆ แล้ว ยังช่วยในการพัฒนาการรักษา การวางแผนตรวจติดตาม การประสานงานและการดูแล และการประเมินความต้องการในระยะยาวของผู้ป่วย

การประเมินผู้สูงอายุแตกต่างจากการประเมินทางการแพทย์ทั่วไป โดยเน้นถึงความสามารถในการทำงาน และคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ โดยอาศัยความร่วมมือกันระหว่างอายุรแพทย์สาขาผู้สูงอายุ พยาบาล เภสัชกร และนักโภชนาการ ซึ่งทำให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและจำเป็นทั้งด้านปัญหาทางการแพทย์ ปัญหาในการทำงาน ปัญหาทางด้านจิตใจและสังคม

 


การให้คำปรึกษาด้านการใช้ยาและโภชนาการ

การให้คำปรึกษาด้านการใช้ยา ผู้สูงอายุมักมียาที่ต้องรับประทานจำนวนมาก ซึ่งอาจเกิดผลข้างเคียงจากยาและปฏิกิริยาระหว่างยาได้ง่ายกว่าคนทั่วไป การทบทวนประวัติยาเป็นวิธีการช่วยเพิ่มความปลอดภัยจากการใช้ยา เภสัชกรจะทำหน้าที่ทบทวนยาที่ท่านรับประทานอยู่ ทั้งจากแพทย์ และซื้อจากร้านยา ตลอดจนวิตามิน และผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร นอกจากนั้นยังจะแนะนำถึงวิธีการใช้ยาที่ถูกต้องและเหมาะสม เพื่อลดโอกาสเกิดอาการไม่พึงประสงค์และผลข้างเคียงจากยา

การให้คำปรึกษาทางด้านโภชนาการ การให้คำปรึกษาทางด้านโภชนาการจะช่วยให้ทราบถึงพฤติกรรมการบริโภค ประวัติโรคประจำตัว และสิ่งที่ท่านกังวลเกี่ยวกับสุขภาพ ซึ่งจากประวัติข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้นักโภชนาการสามารถวางแผนปรับพฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสมสอดคล้องกับการดำเนินชีวิต และตั้งเป้าหมายในแต่ละวันร่วมกันทั้งสองฝ่ายได้ รวมทั้ง ให้คำแนะนำถึงอาหารที่ไม่จำเป็นหรือมีอันตราย อาหารที่ควรหลีกเลี่ยง และอาหารที่ช่วยทำให้ร่างกายและจิตใจของท่านมีสุขภาพที่ดี ซึ่งท่านจะได้รับการดูแลและวางแนวทางในการปฏิบัติตัวอย่างพิเศษเฉพาะบุคคล

 


 

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์กรุงเทพ (FAQ)

 

ใครคือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสูงอายุ

 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ คืออายุรแพทย์เฉพาะทางสาขาหนึ่ง ที่ได้รับการอบรมจากต่างประเทศมาโดยเฉพาะ เพื่อการดูแลรักษาโรคและภาวะต่างๆ ที่พบในผู้สูงอายุ
 
ทำไมต้องมีแพทย์เฉพาะทางด้านผู้สูงอายุ

 • การดูแลรักษาเด็กต้องใช้หมอเด็ก เพราะเด็กไม่ใช่ผู้ใหญ่ตัวเล็ก การดูแลรักษาผู้สูงอายุก็เช่นเดียวกัน ต้องการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญดูแลโดยเฉพาะเนื่องจาก ร่างกายของผู้สูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพร่างกายที่ต่างไปจากวัยหนุ่มสาว การดูแลรักษาในรูปแบบเดิมอาจนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนได้
 
อะไรคือหน้าที่และบทบาท แพทย์เฉพาะทางด้านผู้สูงอายุ

 • เป็นแพทย์ประจำตัว คอยประสานงานการดูแลผู้สูงอายุกับแพทย์เฉพาะทางสาขาต่างๆ
 • ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวม โดยมีการประเมินเรื่องการใช้ยา, การดูแลสุขภาพทั่วไป, ตรวจคัดกรองโรคผู้สูงอายุ เช่น ความจำเสื่อม ปัสสาวะเล็ด
 
ผู้ป่วยที่ควรจะมาที่ศูนย์

 • ผู้ป่วยอายุ 60 ปีขึ้นไปที่ต้องการตรวจสุขภาพประจำปี
 • ผู้ป่วยที่มีอาการของโรคผู้สูงอายุ เช่น หลงลืม , ปัสสาวะเล็ด ผู้ป่วยสูงอายุที่ต้องการรักษาโรคเรื้อรังต่อเนื่อง เช่น โรคความดันโลหิตสูง, โรคกระดูกพรุน

 


บทความศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์

 

สอบถามเพิ่มเติมที่ ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์กรุงเทพ (Bangkok Longevity Center) โรงพยาบาลกรุงเทพ
ชั้น 2 อาคารโรงพยาบาลวัฒโนสถ
โทร. 0 2310 3755 หรือโทร. 1719 Fax. 0 2310 3335 
Email: BangkokLongevityCenter@bangkokhospital.com