BangkokHospital BangkokHospital
BangkokHospital

Centers and Clinics /

การดูแลผู้สูงอายุ และเวชศาสตร์ฟื้นฟู

เมื่อย่างเข้าสู่ “วัยผู้สูงอายุ” ทุกคนมีความจำเป็นต้องดูแลตัวเองให้มากกว่าเดิม ซึ่งไม่ใช่แค่ ตัวผู้สูงอายุเท่านั้น แต่ลูกหลานต้องเอาใจใส่ดูแลผู้สูงอายุเป็นอย่างดีด้วยเช่นกัน เพราะ เป็นวัยที่มีความเปลี่ยนแปลงทางสรีระวิทยารวมไปถึงระบบการทำงานของอวัยวะต่างๆ ที่เสื่อม ลงไปตามอายุ ส่งผลให้เกิดโรคต่างๆ ตามมา โดยเฉพาะโรคหลอดเลือดสมอง โรคความดันโลหิตสูง โรคกระดูกและข้อ ดังนั้นเราจึงมี “ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์กรุงเทพ” ที่เน้นให้ความสำคัญในการดูแลผู้สูงอายุแบบครงวงจร รวมทั้งมี “ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู” เพื่อวางแผนการรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและนักกายภาพบำบัดสำหรับผู้สูงอายุที่มีอาการ เจ็บป่วยจากโรคบางโรค ที่สำคัญมี คลินิกโรคหลอดเลือดสมอง, คลินิกความจำ, คลินิกพาร์กินสัน และความเคลื่อนไหวผิดปกติ, คลินิกความดันโลหิตสูง และคลินิกโรคข้อและรูมาดิสชั่น เพื่อดูแล รักษาโรคต่างๆ ของผู้สูงอายุอย่างตรงจุดเพื่อให้ท่านที่เป็นที่รักของลูกหลานมีชีวิตที่ยืนยาว มีความสุขอย่างมีคุณภาพ
 • BangkokHospital
 • BangkokHospital
 • BangkokHospital
 • BangkokHospital
 • BangkokHospital
 • BangkokHospital
 • BangkokHospital
 • BangkokHospital
 • BangkokHospital
 • BangkokHospital
 • BangkokHospital
 • BangkokHospital
 • BangkokHospital