ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์กรุงเทพ

 

ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์กรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพ เป็นหนึ่งในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจรในประเทศไทย ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยให้การป้องกัน รักษาโรคและความพิการ โดยอายุรศาสตร์ผู้สูงอายุซี่งมีความแตกต่างจากสาขาวิชาทางการแพทย์ทั่วไป เนื่องจากเน้นให้ความสำคัญต่อการดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งจะแตกต่างจากการดูแลผู้ป่วยทั่วไป เพราะร่างกายผู้สูงอายุเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา รวมไปถึงเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงของระบบอวัยวะต่างๆ

เราเข้าใจใส่ใจในสุขภาพและความกังวลของผู้สูงอายุ ด้วยการประเมินผู้สูงอายุโดยสหสาขาวิชาชีพ ถึงปัญหาทางการแพทย์และทางสังคม เช่น การเคลื่อนไหว ภาวะสมองเสื่อม ความผิดปกติทางอารมณ์ และความสามารถในการทำงาน จึงมั่นใจได้ว่าจะทำการประเมินผู้สูงอายุได้อย่างเป็นระบบและครบถ้วน

 

บริการสำหรับผู้สูงอายุที่แผนกผู้ป่วยนอก
 
ผนกผู้ป่วยนอก ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์กรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพ ตั้งขึ้นด้วยแนวคิดของการมีสุขภาพที่ดีและส่งเสริมการช่วยเหลือตัวเองในผู้สูงอายุ ด้วยบริการครบวงจร ประกอบด้วย
 • รายการตรวจสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ ด้วยการประเมินที่ครอบคลุม
 • การบริการด้านการดูแลส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคในผู้สูงอายุสุขภาพดี
 • การรับปรึกษาและประเมินผู้สูงอายุที่มีปัญหาทางการแพทย์หลายด้าน
 • การดูแลผู้สูงอายุแบบปฐมภูมิ
 • การวินิจฉัยและรักษาโรคของผู้สูงอายุ เช่น โรคกระดูกพรุน และภาวะสมองเสื่อม

 


 หน่วยบริการดูแลผู้ป่วยในสูงอายุ (MACE)

 

หน่วยบริการดูแลผู้ป่วยในสูงอายุ ผู้สูงอายุมักมีความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุไม่พึงประสงค์ได้ง่าย เมื่อต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยโรคเฉียบพลันต่างๆ หน่วยบริการดูแลผู้ป่วยในสูงอายุ (Mobile Acute Care for the Elderly : MACE) เป็นรูปแบบใหม่ของการบริการโดยคณะสหสาขาวิชาชีพ ซึ่งจะให้การดูแลที่เฉพาะเจาะจงแก่ผู้สูงอายุที่ต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล เพื่อทำให้ผลลัพธ์ของการรักษาของผู้ป่วยดีขึ้น

หน่วยบริการดูแลผู้ป่วยในสูงอายุ(MACE) ประกอบไปด้วยอายุรแพทย์สาขาผู้สูงอายุ พยาบาลประสานงาน เภสัชกร และนักโภชนาการ ร่วมกันให้การบริการที่ทันสมัยแก่ที่ป่วยสูงอายุที่ต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยโรคเฉียบพลัน วัตถุประสงค์ของเราคือการช่วยป้องกันอันตรายอันเกิดจากการเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลแก่ผู้ป่วย ซึ่งมักจะเกิดจากการนอนติดเตียงเป็นเวลานาน อันนำไปสู่การเกิดภาวะที่ทำให้กล้ามเนื้อที่อ่อนแรงลง ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถช่วยเหลือตนเอง ต้องพึ่งพาผู้อื่น ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการฟื้นฟูความแข็งแรงของผู้ป่วย

ทีมสหสาขาของเราจะช่วยทำการดูแลรักษาปัญหาที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ ด้วยจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ

 

 การประเมินผู้สูงอายุ

 

เป็นการประเมินที่ครอบคลุมหลายมิติ และอาศัยสหสาขาวิชาชีพ ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อวิเคราะห์ความสามารถในการทำงาน สุขภาพร่างกายและสุขภาพจิต ความเข้าใจการรับรู้ของผู้สูงอายุ การประเมินสุขภาพที่จำเพาะ ได้แก่ ภาวะโภชนาการ ยาที่ได้รับ การมองเห็น การได้ยิน ความจำ การเดินและการทรงตัว การประเมินผู้สูงอายุนอกจากจะช่วยในการวินิจฉัยโรคต่างๆ แล้ว ยังช่วยในการพัฒนาการรักษา การวางแผนตรวจติดตาม การประสานงานและการดูแล และการประเมินความต้องการในระยะยาวของผู้ป่วย

การประเมินผู้สูงอายุแตกต่างจากการประเมินทางการแพทย์ทั่วไป โดยเน้นถึงความสามารถในการทำงาน และคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ โดยอาศัยความร่วมมือกันระหว่างอายุรแพทย์สาขาผู้สูงอายุ พยาบาล เภสัชกร และนักโภชนาการ ซึ่งทำให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและจำเป็นทั้งด้านปัญหาทางการแพทย์ ปัญหาในการทำงาน ปัญหาทางด้านจิตใจและสังคม

 


การให้คำปรึกษาด้านการใช้ยาและโภชนาการ

การให้คำปรึกษาด้านการใช้ยา ผู้สูงอายุมักมียาที่ต้องรับประทานจำนวนมาก ซึ่งอาจเกิดผลข้างเคียงจากยาและปฏิกิริยาระหว่างยาได้ง่ายกว่าคนทั่วไป การทบทวนประวัติยาเป็นวิธีการช่วยเพิ่มความปลอดภัยจากการใช้ยา เภสัชกรจะทำหน้าที่ทบทวนยาที่ท่านรับประทานอยู่ ทั้งจากแพทย์ และซื้อจากร้านยา ตลอดจนวิตามิน และผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร นอกจากนั้นยังจะแนะนำถึงวิธีการใช้ยาที่ถูกต้องและเหมาะสม เพื่อลดโอกาสเกิดอาการไม่พึงประสงค์และผลข้างเคียงจากยา

การให้คำปรึกษาทางด้านโภชนาการ การให้คำปรึกษาทางด้านโภชนาการจะช่วยให้ทราบถึงพฤติกรรมการบริโภค ประวัติโรคประจำตัว และสิ่งที่ท่านกังวลเกี่ยวกับสุขภาพ ซึ่งจากประวัติข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้นักโภชนาการสามารถวางแผนปรับพฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสมสอดคล้องกับการดำเนินชีวิต และตั้งเป้าหมายในแต่ละวันร่วมกันทั้งสองฝ่ายได้ รวมทั้ง ให้คำแนะนำถึงอาหารที่ไม่จำเป็นหรือมีอันตราย อาหารที่ควรหลีกเลี่ยง และอาหารที่ช่วยทำให้ร่างกายและจิตใจของท่านมีสุขภาพที่ดี ซึ่งท่านจะได้รับการดูแลและวางแนวทางในการปฏิบัติตัวอย่างพิเศษเฉพาะบุคคล

 


 

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์กรุงเทพ (FAQ)

 

ใครคือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสูงอายุ

 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ คืออายุรแพทย์เฉพาะทางสาขาหนึ่ง ที่ได้รับการอบรมจากต่างประเทศมาโดยเฉพาะ เพื่อการดูแลรักษาโรคและภาวะต่างๆ ที่พบในผู้สูงอายุ
 
ทำไมต้องมีแพทย์เฉพาะทางด้านผู้สูงอายุ

 • การดูแลรักษาเด็กต้องใช้หมอเด็ก เพราะเด็กไม่ใช่ผู้ใหญ่ตัวเล็ก การดูแลรักษาผู้สูงอายุก็เช่นเดียวกัน ต้องการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญดูแลโดยเฉพาะเนื่องจาก ร่างกายของผู้สูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพร่างกายที่ต่างไปจากวัยหนุ่มสาว การดูแลรักษาในรูปแบบเดิมอาจนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนได้
 
อะไรคือหน้าที่และบทบาท แพทย์เฉพาะทางด้านผู้สูงอายุ

 • เป็นแพทย์ประจำตัว คอยประสานงานการดูแลผู้สูงอายุกับแพทย์เฉพาะทางสาขาต่างๆ
 • ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวม โดยมีการประเมินเรื่องการใช้ยา, การดูแลสุขภาพทั่วไป, ตรวจคัดกรองโรคผู้สูงอายุ เช่น ความจำเสื่อม ปัสสาวะเล็ด
 
ผู้ป่วยที่ควรจะมาที่ศูนย์

 • ผู้ป่วยอายุ 60 ปีขึ้นไปที่ต้องการตรวจสุขภาพประจำปี
 • ผู้ป่วยที่มีอาการของโรคผู้สูงอายุ เช่น หลงลืม , ปัสสาวะเล็ด ผู้ป่วยสูงอายุที่ต้องการรักษาโรคเรื้อรังต่อเนื่อง เช่น โรคความดันโลหิตสูง, โรคกระดูกพรุน

สอบถามเพิ่มเติมที่ ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์กรุงเทพ (Bangkok Longevity Center) โรงพยาบาลกรุงเทพ
ชั้น 2 อาคารโรงพยาบาลวัฒโนสถ
โทร. 0 2310 3755 หรือโทร. 1719 Fax. 0 2310 3335 
Email: BangkokLongevityCenter@bangkokhospital.com

ภาวะขาดสารอาหารเป็นปัญหาที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ ผลสำรวจในประเทศที่พัฒนาแล้วพบภาวะขาดโปรตีนและพลังงานในผู้สูงอายุสูงถึงร้อยละ 15 นอกจากนี้ภาวะขาดสารอาหารส่งผลให้ผู้สูงอายุหกล้มได้ง่าย เนื่องจากมวลกล้ามเนื้อลดลง มีโรคกระดูกพรุน ทำให้กระดูกหักหลังจากการหกล้ม ภูมิคุ้มกันบกพร่องนำไปสู่การติดเชื้อได้ง่าย แผลหายช้า ต้องนอนโรงพยาบาลนานขึ้น คุณภาพชีวิตลดลง อัตราการเสียชีวิตสูงขึ้น

         เพราะความแข็งแรงและมวลกล้ามเนื้อฝ่อลงตามวัย ผู้สูงวัยหลายคนจึงประสบกับภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยที่อาจส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันได้ โดยทั่วไปคนเราจะมีมวลกล้ามเนื้อสูงที่สุด (Peak Muscle Mass) ที่ช่วงอายุ 30-40 ปี หลังจากอายุ 40 ปี มวลกล้ามเนื้อก็จะเริ่มลดลงร้อยละ 1-2 ต่อปี ในช่วงแรกอาจจะยังไม่เห็นถึงความเปลี่ยนแปลง แต่เมื่อหลังอายุ 50-60 ปี ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อก็จะลดลงด้วย ประมาณร้อยละ 1.5 ต่อปี และลดลงเร็วขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้น จนเริ่มมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันหลังอายุ 65 ปี ดังนั้นการรู้เท่าทันภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยในผู้สูงวัยจึงเป็นสิ่งสำคัญ

         เมื่อสูงวัยจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาในทุกระบบ ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า ผิวหนังเหี่ยวย่นมีอาการผิวแห้งได้ง่าย ระบบกระดูกและข้อเสื่อมถอยทำให้เคลื่อนไหวได้ช้าลง หกล้มได้ง่าย มวลกล้ามเนื้อลดลงทำให้พละกำลังลดน้อยลง ตามัวมองไม่ชัด หูตึงทำให้การได้ยินลดลง ความจำไม่ค่อยดี จำเหตุการณ์ปัจจุบันไม่ค่อยได้ เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ได้ยาก อารมณ์อาจจะมีวิตกกังวล เครียด ซึมเศร้า คิดซ้ำ ๆ ทำให้ผู้สูงอายุเริ่มแยกตัวออกห่างจากสังคมมากขึ้น ไม่กล้าทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น

หลายคนคงเคยได้รับข้อความจากคุณพ่อ คุณแม่ ลุง ป้า น้า อาผ่านทาง Social Media ไม่ว่าจะเป็นสวัสดีตอนเช้า หรือข้อความอวยพรต่าง ๆ แสดงถึงความปรารถนาดี ข้อคิดดี ๆ จากศาสนาหรือคำคมเตือนใจ แม้กระทั่งแชร์ข่าวสารต่าง ๆ ในยุคนี้ ผู้สูงวัยจะใช้สื่อออนไลน์ส่งผ่านความรักความห่วงใยแก่ลูกหลาน สะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของสื่อออนไลน์ต่อผู้คนทุกวัย รวมถึงผู้สูงอายุ

การรดน้ำขอพรจากผู้ใหญ่ที่นับถือ โดยเฉพาะ "พระในบ้าน" ของ ลูก ๆ หลาน ๆ ก็เป็นกิจกรรมสำคัญที่ควรทำกัน

โรคเวียนศีรษะในผู้สูงอายุนั้นนับว่าเป็นโรคยอดฮิตที่นำพาผู้สูงวัยมาพบแพทย์อยู่ตลอดเวลา

วิตามินบี 12 นับเป็นวิตามินที่มีประโยชน์ในแง่ของการเสริมสร้างการเจริญเติบโตและการทำงานของระบบประสาทและการส่งเสริมการสร้างเม็ดเลือด ในผู้สูงอายุ

ไต กับ ผู้สูงอายุ

Thursday, November 3 , 2016 | Viewer: 22487

ท่านรู้สึกอย่างไรเมื่อตรวจสุขภาพแล้วแพทย์บอกว่าเป็นโรคไตเสื่อม ?

อาการปัสสาวะมีเลือดปน

Thursday, November 3 , 2016 | Viewer: 68548

รู้ไหมว่าโดยปกติแล้วในน้ำปัสสาวะของคนเรานั้นมีเม็ดเลือดแดงปนอยู่ด้วยนะ !!

เมื่อเริ่มเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ สิ่งที่อาจปฏิเสธไม่ได้เลย คือ ปัญหาเรื่องการนอนหลับ ผู้สูงอายุหลายๆคนต้องถูกปัญหาเหล่านี้รบกวนชีวิตประจำวันอยู่ตลอดเวลา

โรคที่เกิดจากความเสื่อมของกระดูกอ่อนผิวข้อ ทั้งทางด้านรูปร่าง โครงสร้าง การท้างานของกระดูกข้อต่อและกระดูกบริเวณใกล้ข้อ

ไดอารี่การนอนหลับ

Thursday, August 11 , 2016 | Viewer: 3550

“ไดอารี่การนอนหลับ (sleep diary)”  ควรทำย้อนหลังไป 1-2 สัปดาห์ เพื่อตรวจสอบว่ามีการเปลี่ยนแปลงของวงจรการหลับการตื่นจริงหรือไม่

โรคของการนอนผิดเวลา

Thursday, August 11 , 2016 | Viewer: 9784

เมื่อคนเราอายุมากขึ้นจะมีปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้นาฬิกาชีวภาพเริ่ม “เพี้ยน” ไป ทำให้การนอนหลับไม่ราบรื่นเหมือนเดิม

กลุ่มอาการขาอยู่ไม่สุข

Thursday, August 11 , 2016 | Viewer: 16927

กลุ่มอาการขาอยู่ไม่สุขนั้น มักมีอาการกระตุกของขา หรือบางทีรวมถึงแขน ซึ่งอาการมักเกิดขึ้นเป็นพักๆตลอดทั้งคืน อาการดังกล่าวนับเป็นปัญหาอย่างหนึ่งที่ทำให้ผู้สูงอายุต้องตื่นกลางดึกอยู่บ่อยๆ

โรคงูสวัด เป็นโรคผิวหนังชนิดหนึ่ง ซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสวาริเซลลา ซอสเตอร์ (Varicella Zoster virus) ซึ่งเป็นไวรัสชนิดเดียวกันกับที่ทำให้เกิดโรคอีสุกอีใส

ภาวะการกลั้นปัสสาวะลำบาก หรือ ปัสสาวะเล็ดในผู้สูงวัยนั้น นับเป็นปัญหาที่พบมากขึ้นในสังคมปัจจุบัน โดยอาการที่เกิดขึ้นนั้นไม่สามารถควบคุมได้

ภาวะเปราะบางไม่ใช่โรค แต่เป็นภาวะหนึ่งของร่างกายซึ่งอยู่ระหว่างกลางของความสามารถในการทำงานได้กับภาวะไร้ความสามารถและอยู่ระหว่างความมีสุขภาพดีกับความเป็นโรค

ปัญหาที่พบบ่อยและข้อแนะนำของผู้ป่วยสมองเสื่อม

ทำไมผู้สูงอายุถึงเปลี่ยนเวลานอน

ภาวะการหกล้มก็เป็นอีกหนึ่งความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอันตราย และพบบ่อยในผู้สูงอายุโดยแต่ละปี 1 ใน 3 ของผู้สูงอายุมักประสบการลื่นล้มและครึ่งหนึ่งลื่นล้มมากกว่า 1 ครั้ง

1,600 คน ซึ่งเป็นสาเหตุการตายอันดับสองในกลุ่มของการบาดเจ็บโดยไม่ตั้งใจ (Unintentional) รองจากการบาดเจ็บ

อะไรคือโปรแกรมตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ ?

เป็นการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุแบบลงลึก โดยใช้ทีมสหสาขาในการประเมินสุขภาพแบบองค์รวม

 

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ คือ แพทย์เฉพาะทางด้านอายุรกรรมที่ผ่านการอบรมเพิ่มเติมเฉพาะด้านการดูแลรักษาผู้สูงอายุ

การดูแลผู้สูงอายุ

Thursday, July 16 , 2015 | Viewer: 8155

มนุษย์มีการพัฒนาสมบูรณ์สูงสุดเมื่ออายุ 20-25 ปี จากนั้นประสิทธิภาพการทำงานของร่างกายและอวัยวะจะเริ่มถดถอยลงซึ่งจะเห็นได้ชัดเจน

โรคปอดอักเสบ หรือที่เรียกว่า “ปอดบวม” คือโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่าง ซึ่งอาจเกิดได้จากเชื้อแบคทีเรีย, เชื้อไวรัส 

ไข้หวัดใหญ่เป็นโรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจอย่างฉับพลัน ที่เกิดจากเชื้อ Influenza virus ซึ่งพบการแพร่ระบาด