ศูนย์รักษากระดูกหักกรุงเทพ

กระดูกหัก เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาโดยตลอดและรุนแรงมากขึ้น เมื่อมียานพาหนะที่ขับขี่ได้อย่างรวดเร็วนอกจากนี้ การมีประชากรสูงอายุที่เพิ่มมากขึ้น ก็ทำให้เราพบปัญหากระดูกหักในผู้สูงอายุที่เป็นโรคกระดูกพรุน เพิ่มมากขึ้นไปด้วยเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตามวิทยาการด้านการแพทย์ที่เจริญมากขึ้นตลอดเวลา ทำให้การดูแลรักษาปัญหากระดูกหัก มีความก้าวหน้าและเพิ่มอัตราการประสบความสำเร็จในการรักษาได้อย่างน่ายินดี

การรักษาในยุคใหม่ไม่ได้มุ่งเน้นแต่จะดามกระดูกแต่เพียงอย่างเดียว แต่ยังได้มุ่งเน้นที่จะลดสิ่งที่อาจทำให้เกิดอันตราย ต่อบริเวณที่เกิดกระดูกหัก และอันตรายต่อร่างกายโดยรวมด้วย ที่เรียกในทางการแพทย์ว่า “Damage Control” 

นอกจากการนั้นความก้าวหน้าของวัสดุ และเทคนิควิธีการผ่าตัด เพื่อเพิ่มอัตราการประสบความสำเร็จในการเชื่อมติดของกระดูกให้สูงขึ้น ก็มีผลอย่างมากต่อการพลิกโฉมการรักษา กระดูกหัก  ความก้าวหน้าทางการแพทย์สมัยใหม่ ได้ค้นคว้าหาวิธีการผ่าตัด ที่มีการชอกช้ำน้อย รบกวนกล้ามเนื้อและกระดูกบริเวณที่หักน้อย ทำให้การไหลเวียนของเลือดไปเลี้ยงบริเวณดังกล่าวดี ส่งผลให้แผลหายเร็ว ประสบความสำเร็จในการเชื่อมติดของกระดูกเพิ่มขึ้น พักรักษาในโรงพยาบาลสั้นลง เทคนิคดังกล่าวมีชื่อ เรียกทางการแพทย์ว่า  Minimally invasive plate osteosynthesis หรือ “MIPO technique“

ศูนย์รักษากระดูกหักกรุงเทพ Bangkok Fracture Center เป็นศูนย์ที่เพรียบพร้อมสำหรับการรักษาผู้ป่วยที่ได้รับการบาดเจ็บของกระดูกหรือข้อ กระดูกหักชนิดที่ซับซ้อนและรุนแรง (Complicated fractures and Severe Injuries) หรือการหักชนิดมีบาดแผลเปิดลึกถึงกระดูก (Open fractures) การหักหลายๆ ส่วนพร้อมๆ กัน (Multiple fractures) มีความพร้อมในทุกด้านที่จำเป็นต่อการรักษา มีระบบการให้การดูแลรักษาครบวงจร ตั้งแต่บุคลากรทางการแพทย์ทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นแพทย์ พยาบาล ทีมดูแลผู้ป่วยระหว่างเคลื่อนย้ายจากสถานพยาบาลต้นทางจนมาถึงโรงพยาบาลกรุงเทพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทีมแพทย์ที่มีประสบการณ์และความชำนาญเฉพาะทาง อาทิเช่น ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ที่มีความชำนาญเป็นพิเศษในการรักษากระดูกและข้อหักและเคลื่อน (Orthopedic Trauma Surgeons) ทั้งการรักษาชนิดที่ไม่ต้องผ่าตัด (Nonsurgical treatment) และการรักษาที่ต้องได้รับการผ่าตัด (Surgical treatment) รวมถึงการรักษาภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ที่เกิดขึ้นและได้รับการส่งต่อมา เพื่อทำการแก้ไข เช่น การรักษาอาการกระดูกไม่เชื่อมติด (Non union or Delayed Union) การรักษาอาการกระดูกเชื่อมติดผิดรูป (Mal union and Deformity Correction) การรักษากระดูกหักจากสาเหตุต่างๆ เช่น กระดูกบาง Osteoporosis and fracture หรือการหักจากมะเร็งกระดูก (Pathological fracture and Metastasis)

ในกรณีที่ผู้ป่วยมีการบาดเจ็บและมีกระดูกหักชนิดซับซ้อนมีการหักหลายชิ้นส่วน (Complicated or Multifragmentary fractures) ทีมศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ที่มีความชำนาญเป็นพิเศษในการรักษากระดูกและข้อหักและเคลื่อน (Orthopedic Trauma Surgeons) จะใช้เทคนิคการผ่าตัดใหม่ที่ไม่ต้องเปิดแผลใหญ่แบบดั้งเดิมแต่เป็นการผ่าติดชนิดแผลเล็ก (Minimally Invasive Fracture Surgery) ที่ทำให้เสียเลือดน้อยทำให้ผู้ป่วยมีความปลอดภัยมากขึ้น ลดภาวะแทรกซ้อนที่ทำให้กระดูกติดช้าลง อีกทั้งยังลดอัตราการติดเชื้อของกระดูกและเนื้อเยื่อที่ได้รับบาดเจ็บได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ในกรณีที่ผู้ป่วยมีการบาดเจ็บของกระดูกและข้อในบริเวณที่จำเป็นต้องใช้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะศูนย์รักษากระดูกหักกรุงเทพ Bangkok Fracture Center ยังมีทีมแพทย์ที่มีความสามารถเป็นพิเศษ เช่น

  • ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ที่มีความชำนาญด้านการรักษาผู้ป่วยที่มีกระดูกหักหลายตำแหน่งพร้อมๆกัน หรือ การหักของกระดูกสะโพกและเชิงกรานหัก (Multiple fractures and Pecvic Acetbulum fracture surgery)

  • ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ที่มีความชำนาญด้านศัลยกรรมมือ Orthopedic Hand and Microsurgery

  • ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ที่มีความชำนาญด้านการผ่าตัดกระดูกสันหลัง Spine Surgery

  • ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ที่มีความชำนาญด้านการผ่าตัดส่องกล้องของข้อต่างๆ Arthroscopic Surgery เช่นผู้ป่วยที่ได้รับการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือกีฬา Sport Traumatology

  • ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ที่มีความชำนาญด้านการรักษาผู้ป่วยเด็กที่ได้รับการบาดเจ็บกระดูกหัก (Pediatric Fracture)

นอกจากนี้ยังมีศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ หลายสาขา (Multidisciplinary team approach) ที่มาร่วมกันช่วยดูแลรักษาผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บและอยู่ในภาวะวิกฤติ (Critical conditions) หรือผู้ป่วยที่สูงอายุและมีความจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัด (Giriatric Fracture surgery) เช่นอายุรแพทย์สาขาต่างๆ เช่น ผู้ชำนาญด้านโรคหัวใจ (Cardiologist) ผู้ชำนาญด้านโรคไต (Nephrologist) ผู้ชำนาญด้านโรคระบบเลือด (Hematologist) ผู้ชำนาญด้านโรคติดเชื้อ (Infectious specialist) และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมวิสัญญีแพทย์ที่มีความชำนาญ และทีมแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด เพื่อดูแลหลังผ่าตัดได้อย่างครบวงจร เพื่อให้ผลการรักษาดีที่สุด

นอกจากความพร้อมในด้านบุคลากรแล้ว ศูนย์รักษากระดูกหักกรุงเทพ Bangkok Fracture Center ยังมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยในการช่วยผ่าตัดให้มีความแม่นยำและปลอดภัย เช่น อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ช่วยนำร่องในการผ่าตัด (Computer Assisted Orthopaedic Surgery) และเครื่องแสกนคอมพิวเตอร์ 3 มิติ ที่ติดตั้งไว้ในห้องผ่าตัด ทั้งนี้เพื่อให้มีความพร้อมในทุกสถานการณ์และให้ผลการรักษาที่ดีที่สุด

การรักษากระดูกหัก จึงไม่ใช่เรื่องที่ทำกันแบบเดิมๆ อีกต่อไป ทางเลือกที่เหมาะสม  ความก้าวหน้าทางด้านการแพทย์จะถูกถ่ายทอดไปยังผู้ป่วยซึ่งต้องรับการรักษาอยู่ทั่วประเทศไทย โรงพยาบาลกรุงเทพมีความภูมิใจที่จะให้บริการให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับการรักษากระดูกหัก ทั้งที่ได้รับการรักษามาแล้วและยังไม่ได้รักษา การบริการจะเป็นไปอย่างรวดเร็ว โดยโรงพยาบาลได้จัดเตรียมแพทย์และเจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์รักษากระดูกหักกรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพ
ชั้น 1 อาคาร D โรงพยาบาลกรุงเทพ
โทร. 0 2310 3000 หรือโทร. 1719 
E-Mail: BFC@bgh.co.th 

เมืองไทยใกล้จะเข้าสู่ยุคของ “สังคมสูงวัย” อย่างสมบูรณ์แบบในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า มองในแง่บวกก็คือคนเรามีอายุยืนยาวขึ้น พ่อแม่ปู่ย่าตายายอยู่เป็นขวัญกำลังใจให้กับลูก ๆ หลาน ๆ ได้นานขึ้น แต่การจะเป็น ส.ว.หรือผู้สูงวัยอย่างมีความสุขนั้นจำเป็นต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพแข็งแรงพอที่จะช่วยเหลือตัวเองในกิจวัตรประจำวันได้

การหกล้มเป็นอุบัติเหตุอันดับต้นๆ ที่ทำให้ผู้สูงอายุ บาดเจ็บ กระดูกหัก พิการ  หรือบางครั้งถึงขั้นเสียชีวิต ที่น่าสนใจคือ 1 ใน 3 ของอุบัติเหตุในผู้สูงอายุเกิดขึ้นที่บ้าน สถานที่ที่เราคิดว่าปลอดภัย แต่สำหรับผู้สูงวัยแล้วบ้านอาจอันตรายกว่าที่คิดหากเราไม่เตรียมพร้อม ลองมาดู 8 ไอเดียที่จะทำให้บ้านของคุณปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยมากขึ้น

คุณมีความเสี่ยงต่อภาวะกระดูกพรุนไหม?

ลองทำแบบทดสอบหาความเสี่ยงของการเกิดภาวะกระดูกพรุนนี้ดู

ภาวะกระดูกหักสามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็นจากอุบัติเหตุหรือจากโรคกระดูกพรุนในผู้สูงอายุที่พบกันมาก ซึ่งวิธีการรักษาจะพิจารณาตามความเหมาะสมและความรุนแรงที่เกิดขึ้น โดยเทคนิคการผ่าตัดยึดตรึงกระดูกแบบแผลเล็กหรือการผ่าตัดรักษากระดูกหักแบบรถไฟใต้ดินนับเป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่ช่วยให้ผู้ป่วยกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติอีกครั้ง

โรคกระดูกพรุนกลายเป็นปัญหาระดับชาติที่นับวันจะเพิ่มมากขึ้นจากจำนวนประชากรผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้น นับเป็น “ภัยเงียบ” อย่างแท้จริง เนื่องจากผู้ป่วยจะไม่รู้ว่าตัวเองมีภาวะกระดูกพรุน เพราะไม่พบว่ามีอาการใดๆ จนกระทั่งล้มแล้วมี “กระดูกหัก”

กระดูกหักเกิดได้ทุกช่วงวัย เด็กมักกระดูกหักจากเล่นซน ผู้ใหญ่มักเกิดจากอุบัติเหตุ ผู้สูงวัยมักเกิดกระดูกหักจากกระดูกพรุน มวลกระดูกที่เปราะบางแม้เพียงลื่นหกล้มก็หักได้ง่าย อาการกระดูกหักมักเห็นชัดเจนจะบวมปวด ไม่สามารถลงน้ำหนักหรือเคลื่อนไหวได้บริเวณที่หัก

ข้อเคลื่อน (Dislocation)  คือ การหลุดของข้อออกจากตำแหน่งปกติ ทำให้เยื่อหุ้มข้อนั้นมีการฉีกขาดหรือมีการยึดของกล้ามเนื้อ การที่ข้อเคลื่อนอาจมีอันตรายต่อเส้นประสาท และหลอดเลือดใกล้เคียง

 

 

กระดูกหัก หมายถึง การเสียความต่อเนื่องอย่างหนึ่งอย่างใดของกระดูก การหักอาจเป็นเพียงแค่กระดูกเป็นรอยร้าว หรือหักออกจากกันเป็นสองท่อน หรือ แตกออกหลายชิ้น โดยสาเหตุมักเกิดจากมีแรงกระแทกต่อกระดูก

 

 

 

 

 

 

 

 

กระดูกหัก ปัญหาใหญ่

Thursday, July 16 , 2015 | Viewer: 1988

อุบัติเหตุทางจราจรถือเป็นปัญหาใหญ่ระดับโลกที่ทำให้เกิดภาวะกระดูกหัก เฉพาะในประเทศไทยสถิติเมื่อเร็วๆ นี้ยืนยันตัวเลขว่าสูงถึงกว่าครึ่งแสนเลยทีเดียวกระดูกหักไม่ใช่เรื่องเล็ก

คงไม่ใช่เรื่องง่ายๆ ที่จะมีแพทย์ไทยสักคนหนึ่งที่ได้รับการยกย่องในองค์กรทางการแพทย์ระดับนานาชาติเช่น AO Foundation แต่สำหรับ ‘นพ.สุทร บวรรัตนเวช’ ผู้อำนวยการอาวุโส ศูนย์กระดูกและข้อกรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพ

ความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับโรคกระดูกพรุน