HOSPITAL HOTLINE

โทรศัพท์
:
0 2310 3000
, หรือ
1719
(LOCAL CALLS)
   

 ราคา แพคเกจและโปรโมชั่น

แพคเกจ

แพคเกจเบาใจ เหมาจ่าย ราคาเดียว โรคหัวใจ 2560

วันหมดอายุ: วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2560

ลำดับ รายการตรวจ จำนวนคืนที่พักใน รพ.  ราคา
ICCU/CCU Ward รวม
1 การสวนหัวใจและหลอดเลือดแดงที่ขาหนีบ - 1 1 46,000
2 การสวนหัวใจและหลอดเลือดแดงที่ขาหนีบ(ฉุกเฉิน) - 1 1 62,000
3 การสวนหัวใจและหลอดเลือดแดงที่ข้อมือ - 1 1 58,000
4 การขยายหลอดเลือดแดงด้วยบอลลูนที่ขาหนีบ 1 1 2 170,000
5 การขยายหลอดเลือดแดงด้วยบอลลูนที่ข้อมือ 1 1 2 170,000
6 การสวนหัวใจและขยายหลอดเลือดแดงที่ขาหนีบ 1 1 2 180,000
7 การสวนหัวใจและขยายหลอดเลือดแดงที่ขาหนีบ(ฉุกเฉิน) 1 1 2 205,000
8 การสวนหัวใจและขยายหลอดเลือดแดงที่ข้อมือ 1 1 2 180,000
9 การตรวจการทำงานของระบบไฟฟ้าในหัวใจ 1 - 1 230,000
10 การรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะโดยใช้สายสวนและการจี้ไฟฟ้าหัวใจ 1 - 1 290,000
11 การรักษาหลอดเลือดหัวใจในกรณีที่หลอดเลือดมีการตีบตันจากการจับตัวของหินปูน - - - 172,800
12 การตรวจโดยใช้สายคลื่นเสียงความถี่สูงดูโครงสร้างของหลอดร่วมกับการสวนหัวใจและขยายหลอดเลือด - - - 64,800
13 การตรวจโดยใช้สายคลื่นเสียงความถี่สูงดูโครงสร้างของหลอดร่วมกับการสวนหัวใจ - - - 81,000
14 เครื่องวัดดัชนีความรุนแรงของอาการตีบของหลอดเลือดแดงเลี้ยงหัวใจ - - - 64,800
15 การตรวจสวนหัวใจห้องซ้ายและขวาในเด็ก 1 - 1 186,000
16 การผ่าตัดหลอดเลือดคอที่ไปเลี้ยงสมอง 1 3 4 291,000
17 การผ่าตัดเพื่อรักษาภาวะเหงื่อออกมากผิดปกติ - 1 1 216,000

เงื่อนไขในการรับบริการ

1. ราคาดังกล่าวรวมค่าห้องผ่าตัด ค่าห้องพักฟื้น ค่าเวชภัณฑ์ ค่ายาที่ใช้ในการผ่าตัด ค่าทีมแพทย์ทำหัตถการ วิสัญญีแพทย์ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดตามที่ระบุเท่านั้น
2. ราคาดังกล่าวรวม หออภิบาลผู้ป่วยกึ่งวิกฤติ ,หออภิบาลผู้ป่วยวิกฤติ, ห้องพักมาตรฐาน ( ตามจำนวนวันที่กำหนด )   ค่าบริการพยาบาล บริการห้องพัก ค่าอาหาร ค่าเครื่องมือทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง (ตามที่กำหนด)
   ค่าเวชภัณฑ์ ค่ายาผู้ป่วยใน เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัด ค่าอาหาร อุปกรณ์ทางการแพทย์ขณะนอนพักในรพ.(ตามที่กำหนด) 

รายการที่โครงการประกันราคาไม่ครอบคลุม


1. ราคาดังกล่าวไม่รวมการตรวจและความพร้อมของผู้ป่วยก่อนการผ่าตัด
2. ไม่รวมค่าการปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง (ถ้ามี)
3. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโรคประจำตัวของผู้ป่วยและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนอกเหนือการผ่าตัด เช่น เวชภัณฑ์ อุปกรณ์พิเศษ ที่ใส่ในร่างกายของผู้ป่วย ค่าการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ หรืออื่น ๆ ถ้ามี
4. ในกรณีที่ผู้ป่วยมีความจำเป็นต้องพักรักษาตัวที่หออภิบาลผู้ป่วยกึ่งวิกฤติ หออภิบาลผู้ป่วยวิกฤติ ซึ่งเกินจากห้องพักมาตรฐานที่กำหนดหรือในกรณีผู้ป่วยขออยู่ต่อจากเหตุผลอื่น ๆ ทางโรงพยาบาลจะเรียกเก็บเงินตาม
    จริงและหักส่วนลด (ถ้ามี)
5. โครงการประกันราคานี้ไม่รวมค่ายากลับบ้าน (Home Medication)

**โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า**