HOSPITAL HOTLINE

โทรศัพท์
:
0 2310 3000
, หรือ
1719
(LOCAL CALLS)
   

 ราคา แพคเกจและโปรโมชั่น

แพคเกจ

แพคเกจผ่าตัดหัวใจ โดยไม่ต้องทำให้หัวใจหยุดเต้น (CABG)

วันหมดอายุ: วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2560


 

อัตราค่าบริการแพคเกจผ่าตัดหัวใจ 590,000 บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • ห้องพักผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจ (CCU) 2 คืน, ห้องพักผู้ป่วยหัวใจ (Standard Ward) 5 คืน รวมค่าการพยาบาล, ค่าบริการห้องพัก, ค่าเครื่องมือทางการแพทย์, ค่าอาหาร รวมนอนโรงพยาบาล 7 วันนับจากวันผ่าตัดหัวใจ
 • ค่าห้องผ่าตัดห้องหัวใจ รวมค่ายาและค่าเวชภัณฑ์ในการผ่าตัด (OR)
 • ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ ค่าตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฎิบัติการ ค่าตรวจรังสีวินิจฉัย
  ขณะนอนพักในโรงพยาบาล (CCU + Ward)
 • ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ ค่าบริการนักกายภาพ
 • ค่าศัลยแพทย์, ค่าวิสัญญีแพทย์, ค่าอายุรแพทย์หัวใจและค่าแพทย์ฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ

อัตราค่าบริการแพคเกจไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังต่อไปนี้
 
 1. อัตรา นี้ไม่รวมการตรวจวินิจฉัยใดๆ ก่อนผ่าตัดหัวใจ เช่น การฉีดสีสวนหัวใจ การตรวจด้วยคลื่นสะท้อนหัวใจ การตรวจสุขภาพฟัน การทำหัตถการด้านทันตกรรม และการตรวจวินิจฉัยอื่นๆ
 2. อัตรานี้ไม่รวมค่าห้องและค่าบริการต่างๆ ก่อนผ่าตัด
 3. อัตรานี้ไม่รวมอาการแทรกซ้อนต่างๆ เช่น
  • โรคเรื้อรังทางระบบทางเดินหายใจและปอด (COPD with inhaler)
  • ผู้ ป่วยเบาหวานที่รักษาด้วย insulin (ค่าใช้จ่ายในส่วนของโรคเบาหวาน เช่น ยาฉีด hemoglucose test หลังผ่าตัด และ lab for glucose test รวมถึงค่าแพทย์ที่ปรึกษาโรคเบาหวาน)
  • อาการทางด้านสมอง (Stroke)
  • ภาวะไตวาย
  • โรคเลือด
  • ภาวะติดเชื้อ
  • โรคที่ต้องรับประทานยา Steroid เป็นประจำ
 4. อัตรานี้ไม่รวมค่ายาและค่าเวชภัณฑ์กลับบ้าน
 5. อัตรานี้ไม่รวมค่าอุปกรณ์พิเศษที่อาจจำเป็น เช่น Intra Aortic Balloon Pump (IABP), อุปกรณ์ทางกายภาพที่จำเป็นต้องซื้อกลับบ้าน
 6. อัตรานี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดและค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ ค่าโทรศัพท์

หมายเหตุ:
 
 1. ราคาแพคเกจดังกล่าวสามารถใช้ได้ถึงวันที่  31 ธันวาคม 2560
 2. สามารถใช้บริการได้ที่ รพ. หัวใจกรุงเทพ
 3. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการผ่าตัดหัวใจ กรุณาติดต่อ

หัวใจสายด่วน 081-375-2222 (24 ชั่วโมง)
Contact center 1719 (24 ชั่วโมง)

Email: info@bangkokhospital.com

Rating

คะแนนโหวต: 9.5 of 10, จากจำนวนคนโหวต 586 คน