ศ. พญ. เลิศลักขณา ภู่พัฒน์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์, พยาธิวิทยากายวิภาค, พยาธิวิทยาคลินิก
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
อาจารย์พิเศษสอนรายวิชาพยาธิวิทยา สำหรับนักศึกษาทันตแพทย์, สำนักวิชาทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, ไทย

นัดหมายแพทย์

ศ. พญ. เลิศลักขณา ภู่พัฒน์