คุณ วุฒิศักย์ นิมมลังกูล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
จิตวิทยาคลินิก
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพจิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จิตวิทยาคลินิก, มหาวิทยาลัยมหิดล