คุณ วุฒิศักย์ นิมมลังกูล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
จิตวิทยาคลินิก
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพจิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จิตวิทยาคลินิก, มหาวิทยาลัยมหิดล
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
EMDR Therapy Level 2 Traning, EMDR Association Thailand, ไทย
BBBB
Introduction to EMDR Therapy and Stabilisation, EMDR Association Thailand, ไทย

ไม่พบชั่วโมงออกตรวจที่สามารถทำนัดได้ หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่ โทร 1719