คุณ วุฒิศักย์ นิมมลังกูล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
จิตวิทยาคลินิก
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Bachelor of Science in Mental Health, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
Master of Science in Clinical Psychology, มหาวิทยาลัยมหิดล