คุณ วรรัต จันทร์เทียมเพ็ชร

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
นักแก้ไขการพูด
อนุสาขา
ภาษา
Arabic, Chinese, English, Thai
การศึกษา
BBBB
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ความผิดปกติของการสื่อความหมาย), โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
ประชุมวิชาการเรื่อง 3 ทศวรรษ โสตสัมผัสและแก้ไขการพูด, คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี, ไทย