คุณ วรภาดา วรธนัญชัย

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
จิตบำบัด
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Master of Arts in Art Psychotherapy, University of London Goldsmiths College, United Kingdom
BBBB
Bachelor of Fine Arts in the field of Communication Design (Internal Program), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม