คุณ ทยุ เกื้อสกุล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
การศึกษาพิเศษ
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Master of Education in Special Education (Mental Retardation), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
BBBB
Bachelors of Special Education, มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
สาขาที่สนใจพิเศษ