คุณ สุวรีย์ พันธ์เลือดไทย

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ความผิดปกติของการสื่อความหมาย
อนุสาขา
ภาษา
Chinese, English, Thai
การศึกษา
BBBB
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ความผิดปกติของการสื่อความหมาย), โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ไม่พบตารางเวลาที่สามารถทำนัดได้ หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่ โทร 1719