คุณ สุวรีย์ พันธ์เลือดไทย

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ความผิดปกติของการสื่อความหมาย
อนุสาขา
ภาษา
Chinese, English, Thai
การศึกษา
BBBB
Master of Arts in Communication Disorders (Audiology), โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล