คุณ สุฐธาสิณี อาจวารินทร์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
จิตวิทยาคลินิก
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

นัดหมายแพทย์

คุณ สุฐธาสิณี อาจวารินทร์
Thursday
21 Jan
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Friday
22 Jan
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Saturday
23 Jan
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Sunday
24 Jan
Monday
25 Jan
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Tuesday
26 Jan
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Wednesday
27 Jan
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Thursday
28 Jan
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Friday
29 Jan
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Saturday
30 Jan
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Sunday
31 Jan
Monday
01 Feb
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Tuesday
02 Feb
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Wednesday
03 Feb
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Thursday
04 Feb
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Friday
05 Feb
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Saturday
06 Feb
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Sunday
07 Feb
Monday
08 Feb
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Tuesday
09 Feb
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Wednesday
10 Feb
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Thursday
11 Feb
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Friday
12 Feb
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Saturday
13 Feb
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Sunday
14 Feb
Monday
15 Feb
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Tuesday
16 Feb
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Wednesday
17 Feb
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Thursday
18 Feb
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Friday
19 Feb
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Saturday
20 Feb
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Sunday
21 Feb
Monday
22 Feb
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Tuesday
23 Feb
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Wednesday
24 Feb
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Thursday
25 Feb
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Friday
26 Feb
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Saturday
27 Feb
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Sunday
28 Feb
Monday
01 Mar
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Tuesday
02 Mar
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Wednesday
03 Mar
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Thursday
04 Mar
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Friday
05 Mar
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Saturday
06 Mar
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Sunday
07 Mar
Monday
08 Mar
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Tuesday
09 Mar
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Wednesday
10 Mar
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Thursday
11 Mar
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Friday
12 Mar
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Saturday
13 Mar
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Sunday
14 Mar
Monday
15 Mar
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Tuesday
16 Mar
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Wednesday
17 Mar
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Thursday
18 Mar
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Friday
19 Mar
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Saturday
20 Mar
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Sunday
21 Mar
Monday
22 Mar
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Tuesday
23 Mar
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Wednesday
24 Mar
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Thursday
25 Mar
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Friday
26 Mar
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Saturday
27 Mar
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Sunday
28 Mar
Monday
29 Mar
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Tuesday
30 Mar
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)