คุณ สุฐธาสิณี อาจวารินทร์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
จิตวิทยาคลินิก
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล