คุณ สุฐธาสิณี อาจวารินทร์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
จิตวิทยาคลินิก
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Master of Science (Clinical Psychology), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล