คุณ สุฐธาสิณี อาจวารินทร์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
จิตวิทยาคลินิก
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

นัดหมายแพทย์

คุณ สุฐธาสิณี อาจวารินทร์
Friday
18 Jun
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Saturday
19 Jun
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Sunday
20 Jun
Monday
21 Jun
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Tuesday
22 Jun
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Wednesday
23 Jun
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Thursday
24 Jun
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Friday
25 Jun
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Saturday
26 Jun
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Sunday
27 Jun
Monday
28 Jun
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Tuesday
29 Jun
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Wednesday
30 Jun
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Thursday
01 Jul
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Friday
02 Jul
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Saturday
03 Jul
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Sunday
04 Jul
Monday
05 Jul
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Tuesday
06 Jul
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Wednesday
07 Jul
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Thursday
08 Jul
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Friday
09 Jul
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Saturday
10 Jul
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Sunday
11 Jul
Monday
12 Jul
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Tuesday
13 Jul
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Wednesday
14 Jul
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Thursday
15 Jul
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Friday
16 Jul
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Saturday
17 Jul
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Sunday
18 Jul
Monday
19 Jul
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Tuesday
20 Jul
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Wednesday
21 Jul
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Thursday
22 Jul
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Friday
23 Jul
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Saturday
24 Jul
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Sunday
25 Jul
Monday
26 Jul
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Tuesday
27 Jul
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Wednesday
28 Jul
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Thursday
29 Jul
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Friday
30 Jul
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Saturday
31 Jul
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Sunday
01 Aug
Monday
02 Aug
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Tuesday
03 Aug
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Wednesday
04 Aug
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Thursday
05 Aug
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Friday
06 Aug
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Saturday
07 Aug
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Sunday
08 Aug
Monday
09 Aug
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Tuesday
10 Aug
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Wednesday
11 Aug
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Thursday
12 Aug
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Friday
13 Aug
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Saturday
14 Aug
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Sunday
15 Aug
Monday
16 Aug
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Tuesday
17 Aug
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Wednesday
18 Aug
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Thursday
19 Aug
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Friday
20 Aug
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Saturday
21 Aug
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Sunday
22 Aug
Monday
23 Aug
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Tuesday
24 Aug
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Wednesday
25 Aug
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Thursday
26 Aug
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Friday
27 Aug
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Saturday
28 Aug
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Sunday
29 Aug
Monday
30 Aug
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)