คุณ สุฐธาสิณี อาจวารินทร์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
จิตวิทยาคลินิก
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

นัดหมายแพทย์

คุณ สุฐธาสิณี อาจวารินทร์
Tuesday
09 Mar
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Wednesday
10 Mar
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Thursday
11 Mar
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Friday
12 Mar
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Saturday
13 Mar
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Sunday
14 Mar
Monday
15 Mar
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Tuesday
16 Mar
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Wednesday
17 Mar
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Thursday
18 Mar
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Friday
19 Mar
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Saturday
20 Mar
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Sunday
21 Mar
Monday
22 Mar
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Tuesday
23 Mar
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Wednesday
24 Mar
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Thursday
25 Mar
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Friday
26 Mar
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Saturday
27 Mar
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Sunday
28 Mar
Monday
29 Mar
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Tuesday
30 Mar
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Wednesday
31 Mar
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Thursday
01 Apr
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Friday
02 Apr
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Saturday
03 Apr
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Sunday
04 Apr
Monday
05 Apr
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Tuesday
06 Apr
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Wednesday
07 Apr
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Thursday
08 Apr
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Friday
09 Apr
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Saturday
10 Apr
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Sunday
11 Apr
Monday
12 Apr
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Tuesday
13 Apr
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Wednesday
14 Apr
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Thursday
15 Apr
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Friday
16 Apr
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Saturday
17 Apr
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Sunday
18 Apr
Monday
19 Apr
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Tuesday
20 Apr
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Wednesday
21 Apr
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Thursday
22 Apr
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Friday
23 Apr
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Saturday
24 Apr
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Sunday
25 Apr
Monday
26 Apr
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Tuesday
27 Apr
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Wednesday
28 Apr
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Thursday
29 Apr
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Friday
30 Apr
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Saturday
01 May
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Sunday
02 May
Monday
03 May
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Tuesday
04 May
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Wednesday
05 May
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Thursday
06 May
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Friday
07 May
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Saturday
08 May
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Sunday
09 May
Monday
10 May
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Tuesday
11 May
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Wednesday
12 May
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Thursday
13 May
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Friday
14 May
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Saturday
15 May
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Sunday
16 May
Monday
17 May
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Tuesday
18 May
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Wednesday
19 May
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Thursday
20 May
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Friday
21 May
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Saturday
22 May
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Sunday
23 May
Monday
24 May
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Tuesday
25 May
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Wednesday
26 May
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Thursday
27 May
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Friday
28 May
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Saturday
29 May
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
Sunday
30 May