คุณ สุพรรณี ศิริอาภาวิวัฒน์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
จิตวิทยาคลินิก
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Bachelor of Science Program in Psychology, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Accredited Consultant in EMDR, EMR Europe Association, ไทย