คุณ สุพรรณี ศิริอาภาวิวัฒน์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
จิตวิทยาคลินิก
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
วิทยาศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยา), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Accredited Consultant in EMDR, EMR Europe Association, ไทย

ไม่พบตารางเวลาที่สามารถทำนัดได้ หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่ โทร 1719