คุณ สุกฤษฏิ์ ฉัตรเทียนประทีป

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
กิจกรรมบำบัด
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Master of Science Program in Occupational Therapy, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
Bachelor of Science Program in Occupational Therapy, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่