คุณ สุกฤษฏิ์ ฉัตรเทียนประทีป

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
กิจกรรมบำบัด
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (กิจกรรมบำบัด), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
วิทยาศาสตรบัณฑิต (กิจกรรมบำบัด), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นัดหมายแพทย์

คุณ สุกฤษฏิ์ ฉัตรเทียนประทีป