อาจารย์ ส่องโสม พึ่งพงศ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
จิตวิทยาคลินิก
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.), Pittsburg State University, สหรัฐอเมริกา
BBBB
Bachelor of Arts (Clinical Psychology), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นัดหมายแพทย์

อาจารย์ ส่องโสม พึ่งพงศ์
อาทิตย์
20 มิ.ย.
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
จันทร์
21 มิ.ย.
อังคาร
22 มิ.ย.
พุธ
23 มิ.ย.
พฤหัสบดี
24 มิ.ย.
ศุกร์
25 มิ.ย.
เสาร์
26 มิ.ย.
อาทิตย์
27 มิ.ย.
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
จันทร์
28 มิ.ย.
อังคาร
29 มิ.ย.