อาจารย์ ส่องโสม พึ่งพงศ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
จิตวิทยาคลินิก
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.), Pittsburg State University, สหรัฐอเมริกา
BBBB
Bachelor of Arts (Clinical Psychology), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นัดหมายแพทย์

อาจารย์ ส่องโสม พึ่งพงศ์