คุณ สิริมา ณ นคร

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
นักแก้ไขการพูด
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ความผิดปกติของการสื่อความหมาย), โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม

ไม่พบตารางเวลาที่สามารถทำนัดได้ หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่ โทร 1719