คุณ สิริมา ณ นคร

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
นักแก้ไขการพูด
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Master of Art in Communication Disorders, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Intensive ABA Supervisor Training for the Treatment of Autism Spectrum Disorders, Center for Autism and Related Disorders, Inc., สหรัฐอเมริกา
BBBB
Board Certified Behavior Analyst - BCBA, Behavior Analyst Certification Board, Inc - BACB, สหรัฐอเมริกา
BBBB
Board Certified Behavior Analyst - BCBA, Behavior Analyst Certification Board, Inc - BACB, สหรัฐอเมริกา
BBBB
Childhood Apraxia, Innovative Therapists International, สิงคโปร์
BBBB
Applied Behavior Analysis, Florida Institute of Technology, สหรัฐอเมริกา
BBBB
Feeding Therapy : A Sensory - Motor Approach, Innovative Therapists International, สิงคโปร์
BBBB
John Tracy Clinic Summer Course, John Tracy Clinic, สหรัฐอเมริกา