คุณ ศรินยา ปิ่นตัน

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Bachelor of Nursing Science Program, มหาวิทยาลัยมหิดล
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช, กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, ไทย