คุณ ศรินยา ปิ่นตัน

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
พยาบาลศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช, กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, ไทย