คุณ รพีกรณ์ เปี่ยมพืช

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
จิตวิทยาคลินิก
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
วิทยาศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยาคลินิกและชุมชน), มหาวิทยาลัยรามคำแหง

นัดหมายแพทย์

คุณ รพีกรณ์ เปี่ยมพืช