คุณ ประพิมพ์พงศ์ วัฒนะรัตน์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
การศึกษาพิเศษ
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม) การศึกษาพิเศษ, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
BBBB
ครุศาสตรบัณฑิต (คบ.), มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

นัดหมายแพทย์

คุณ ประพิมพ์พงศ์ วัฒนะรัตน์
เสาร์
26 มิ.ย.
Child Development Neuropsychiatric Clinic (คลินิกพัฒนาการเด็ก )
อาทิตย์
27 มิ.ย.
จันทร์
28 มิ.ย.
อังคาร
29 มิ.ย.