คุณ ประพิมพ์พงศ์ วัฒนะรัตน์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
การศึกษาพิเศษ
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม) การศึกษาพิเศษ, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
BBBB
ครุศาสตรบัณฑิต (คบ.), มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต