คุณ พิณนรี ยนตรรักษ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ดนตรีบำบัด
อนุสาขา
ภาษา
English, French, Thai
การศึกษา
BBBB
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, Roehampton University, United Kingdom
BBBB
ศิลปศาสตร์บัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ไม่พบชั่วโมงออกตรวจที่สามารถทำนัดได้ หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่ โทร 1719