คุณ พิณนรี ยนตรรักษ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ดนตรีบำบัด
อนุสาขา
ภาษา
English, French, Thai
การศึกษา
BBBB
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, Roehampton University, United Kingdom
BBBB
ศิลปศาสตร์บัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย