คุณ พิณนรี ยนตรรักษ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ดนตรีบำบัด
อนุสาขา
ภาษา
English, French, Thai
การศึกษา
BBBB
Master of Arts, Roehampton University, United Kingdom
BBBB
Bachelor of Arts Degree, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย