คุณ ภัทร์พิชชา ฉัตรเทียนประทีป

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
กิจกรรมบำบัด
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพจิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
วิทยาศาสตรบัณฑิต (กิจกรรมบำบัด), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่