คุณ ภัทร์พิชชา ฉัตรเทียนประทีป

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
กิจกรรมบำบัด
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพจิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
วิทยาศาสตรบัณฑิต (กิจกรรมบำบัด), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นัดหมายแพทย์

คุณ ภัทร์พิชชา ฉัตรเทียนประทีป
Sunday
09 May
Child Development Neuropsychiatric Clinic (คลินิกพัฒนาการเด็ก )
Monday
10 May
Tuesday
11 May
Wednesday
12 May
Thursday
13 May
Child Development Neuropsychiatric Clinic (คลินิกพัฒนาการเด็ก )
Friday
14 May
Child Development Neuropsychiatric Clinic (คลินิกพัฒนาการเด็ก )
Saturday
15 May
Child Development Neuropsychiatric Clinic (คลินิกพัฒนาการเด็ก )
Sunday
16 May
Child Development Neuropsychiatric Clinic (คลินิกพัฒนาการเด็ก )
Monday
17 May
Tuesday
18 May
Wednesday
19 May
Thursday
20 May
Child Development Neuropsychiatric Clinic (คลินิกพัฒนาการเด็ก )
Friday
21 May
Child Development Neuropsychiatric Clinic (คลินิกพัฒนาการเด็ก )
Saturday
22 May
Child Development Neuropsychiatric Clinic (คลินิกพัฒนาการเด็ก )
Sunday
23 May
Child Development Neuropsychiatric Clinic (คลินิกพัฒนาการเด็ก )
Monday
24 May
Tuesday
25 May
Wednesday
26 May
Thursday
27 May
Child Development Neuropsychiatric Clinic (คลินิกพัฒนาการเด็ก )
Friday
28 May
Child Development Neuropsychiatric Clinic (คลินิกพัฒนาการเด็ก )
Saturday
29 May
Child Development Neuropsychiatric Clinic (คลินิกพัฒนาการเด็ก )
Sunday
30 May
Child Development Neuropsychiatric Clinic (คลินิกพัฒนาการเด็ก )
Monday
31 May
Tuesday
01 Jun
Wednesday
02 Jun
Thursday
03 Jun
Child Development Neuropsychiatric Clinic (คลินิกพัฒนาการเด็ก )
Friday
04 Jun
Child Development Neuropsychiatric Clinic (คลินิกพัฒนาการเด็ก )
Saturday
05 Jun
Child Development Neuropsychiatric Clinic (คลินิกพัฒนาการเด็ก )
Sunday
06 Jun
Child Development Neuropsychiatric Clinic (คลินิกพัฒนาการเด็ก )
Monday
07 Jun
Tuesday
08 Jun
Wednesday
09 Jun
Thursday
10 Jun
Child Development Neuropsychiatric Clinic (คลินิกพัฒนาการเด็ก )
Friday
11 Jun
Child Development Neuropsychiatric Clinic (คลินิกพัฒนาการเด็ก )
Saturday
12 Jun
Child Development Neuropsychiatric Clinic (คลินิกพัฒนาการเด็ก )
Sunday
13 Jun
Child Development Neuropsychiatric Clinic (คลินิกพัฒนาการเด็ก )
Monday
14 Jun
Tuesday
15 Jun
Wednesday
16 Jun
Thursday
17 Jun
Child Development Neuropsychiatric Clinic (คลินิกพัฒนาการเด็ก )
Friday
18 Jun
Child Development Neuropsychiatric Clinic (คลินิกพัฒนาการเด็ก )
Saturday
19 Jun
Child Development Neuropsychiatric Clinic (คลินิกพัฒนาการเด็ก )
Sunday
20 Jun
Child Development Neuropsychiatric Clinic (คลินิกพัฒนาการเด็ก )
Monday
21 Jun
Tuesday
22 Jun
Wednesday
23 Jun
Thursday
24 Jun
Child Development Neuropsychiatric Clinic (คลินิกพัฒนาการเด็ก )
Friday
25 Jun
Child Development Neuropsychiatric Clinic (คลินิกพัฒนาการเด็ก )
Saturday
26 Jun
Child Development Neuropsychiatric Clinic (คลินิกพัฒนาการเด็ก )
Sunday
27 Jun
Child Development Neuropsychiatric Clinic (คลินิกพัฒนาการเด็ก )
Monday
28 Jun
Tuesday
29 Jun