คุณ ภัทร์พิชชา ฉัตรเทียนประทีป

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
กิจกรรมบำบัด
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Master of Science in Mental Health, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
Bachelor of Science Program in Occupational Therapy, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่