คุณ ปวีณา อะหลี

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
จิตวิทยาพัฒนาการ
อนุสาขา
ภาษา
Thai
การศึกษา
BBBB
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตจิตวิทยาพัฒนาการ, มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
การประชุมวิชาการ EF Symposium 2016 ปลูกฝังทักษะสมอง บ่มเพาะเด็กไทยยุค 4.0, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, ไทย

นัดหมายแพทย์

คุณ ปวีณา อะหลี