คุณ ภัชชพร ชาญวิเศษ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ดนตรีบำบัด
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Master of Arts in Music Therapy with Merit, Roehampton University, United Kingdom
BBBB
Bachelor of Arts (Music), Anglia Ruskin University, United Kingdom
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
อบรมหลักสูตรสายใยครอบครัว (Familylink) รุ่นที่ 28, สมาคมสายใยครอบครัว, ไทย
BBBB
อบรมโครงการดนตรีบำบัดในเด็กพิเศษ, สมาคมผูปกครองบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่น, ไทย
BBBB
Asian Music & Creative Arts Therapy Summit, Chulalongkorn University in conjunction with ASEAN, Ministry of Public Health, International Association for Music & Medicine and University of Haifa, ไทย