คุณ ภัชชพร ชาญวิเศษ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ดนตรีบำบัด
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.), Roehampton University, สหราชอาณาจักร
BBBB
Bachelor of Arts (Music), Anglia Ruskin University, สหราชอาณาจักร
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
อบรมหลักสูตรสายใยครอบครัว (Familylink) รุ่นที่ 28, สมาคมสายใยครอบครัว, ไทย
BBBB
อบรมโครงการดนตรีบำบัดในเด็กพิเศษ, สมาคมผูปกครองบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่น, ไทย
BBBB
Asian Music & Creative Arts Therapy Summit, Chulalongkorn University in conjunction with ASEAN, Ministry of Public Health, International Association for Music & Medicine and University of Haifa, ไทย

ไม่พบชั่วโมงออกตรวจที่สามารถทำนัดได้ หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่ โทร 1719