คุณ ณิชา หลีหเจริญกุล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศิลปะบําบัด
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Master of Arts in Art Therapy, Lasalle College of The Arts, Singapore
BBBB
Master of Science in Mental Health, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
Bachelor of Fine and Applied Applied Arts (Drama), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สาขาที่สนใจพิเศษ