คุณ กิตติพัฒน์ สุนทรมานพ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
จิตวิทยาพัฒนาการ
อนุสาขา
จิตวิทยาคลินิกและพฤติกรรม
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Master of Science (Clinical Psychology), มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
Bachelor of Science (Psychology) Developmental Psychology, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
อบรม เรื่องต้องรู้ เลี้ยงดูเด็กแรกเกิด - 5 ปี (ตอนสะสมไอคิว อีคิว ให้ลูกรัก), สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี, ไทย
BBBB
อบรมวิทยากรเพื่อการอบรมผู้ปกครองถึงวิธีการปรับพฤติกรรมเด็ก (Training for the Trainers of Parent Management Training Program), ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
BBBB
Certified has given a presentation entitled "Reliability Study of the Eating Attitudes Test (Eat-Thai Version) among Thai Females", The Second Annual International Research Conference on Social Sciences and Humanities, ไทย
BBBB
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับแพทย์และนักวิชาชีพ เรื่องการส่งเสริมพัฒนาการเด็กออทิสติกด้วยเทคนิค DIR/ Floortime, สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
BBBB
The First Thailand Music Therapy Forum 2008 (TMTF 2008), Mahidol University and The University of Kansas, ไทย
BBBB
ประชุมวิชาการเรื่อง กระบวนทัศน์ใหม่เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กไทยในทศวรรษหน้า, สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
BBBB
ประชุมวิชาการเรื่อง กระบวนทัศน์ใหม่เพื่อการพัฒนาศักยภาพเด็กไทยในทศวรรษหน้า, สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
BBBB
ผู้ทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วยแบบทดสอบ Denver II ฉบับภาษาไทย, สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
BBBB
ผู้ทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วยแบบทดสอบ Denver II ฉบับภาษาไทย, สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
BBBB
The 3rd CINP Asia Pacific Regional Meeting, First CINP Meeting, Collegium Internationale Neuro-Psychopharmacology (CINP), ไทย
BBBB
WS03: Workshop on Siriraj Graduate Research Conference, Mahidol University, ไทย
BBBB
ฝึกปฏิบัติงานด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย, สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
BBBB
การฝึกปฏิบัติงานด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย, สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
BBBB
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การสร้างวินัยในตนเอง, Kasetsart University, ไทย
BBBB
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การวางแผนชีวิต, Kasetsart University, ไทย
BBBB
วัฒนธรรมสัญจร จังหวัดลพบุรี และ จังหวัดเพชรบุรี, Kasetsart University, ไทย