คุณ หทัยรัฐณ์ วารินทร์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Master of Social Work (Social Welfare Administration and Policy), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
BBBB
Bachelor of Social Work, มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ