คุณ เอษรา วสุพันธ์รจิต

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
จิตวิทยาคลินิก
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Master of Science (Mental Health), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
Bachelor of Arts (Psychology), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์