คุณ อภิรัตน์ เกวลิน

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
จิตวิทยาคลินิก
อนุสาขา
ภาษา
English, French, Thai
การศึกษา
BBBB
วิทยาศาสตร์บัณฑิต (จิตวิทยา), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
ผู้ทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วยแบบทดสอบ Denver II ฉบับภาษาไทย, สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
BBBB
Biofeedback : Basic Autonomic Nervous System Intervention, Biofeedback Therapist Training Institute, Inc, ไทย
BBBB
Biofeedback : A Clinical Guide to Assessment & Evaluation, Biofeedback Therapist Training Institute, Inc, ไทย

ไม่พบชั่วโมงออกตรวจที่สามารถทำนัดได้ หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่ โทร 1719