คุณ อัญชนา มีมุตติ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศิลปะบําบัด
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.), LASALLE College of Arts, Singapore
BBBB
Bachelor of Education (Art Education), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Diploma of Inforamtion Technology, Major Multimedia, Academy of Information Technology, ออสเตรเลีย
BBBB
Certificate of IV in TECSOL, Greenwich College, ออสเตรเลีย
BBBB
Mastery II, Wall Street Institute International, สหรัฐอเมริกา

นัดหมายแพทย์

คุณ อัญชนา มีมุตติ