คุณ อัจฉรา บุนนาค

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
จิตบำบัด
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.), The University of Chicago, สหรัฐอเมริกา
BBBB
รัฐศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นัดหมายแพทย์

คุณ อัจฉรา บุนนาค
Saturday
31 Jul
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
Sunday
01 Aug
Monday
02 Aug
Tuesday
03 Aug
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
Wednesday
04 Aug
Thursday
05 Aug
Friday
06 Aug
Saturday
07 Aug
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
Sunday
08 Aug
Monday
09 Aug
Tuesday
10 Aug
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
Wednesday
11 Aug
Thursday
12 Aug
Friday
13 Aug
Saturday
14 Aug
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
Sunday
15 Aug
Monday
16 Aug
Tuesday
17 Aug
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
Wednesday
18 Aug
Thursday
19 Aug
Friday
20 Aug
Saturday
21 Aug
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
Sunday
22 Aug
Monday
23 Aug
Tuesday
24 Aug
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
Wednesday
25 Aug
Thursday
26 Aug
Friday
27 Aug
Saturday
28 Aug
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
Sunday
29 Aug
Monday
30 Aug
Tuesday
31 Aug
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
Wednesday
01 Sep
Thursday
02 Sep
Friday
03 Sep
Saturday
04 Sep
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
Sunday
05 Sep
Monday
06 Sep
Tuesday
07 Sep
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
Wednesday
08 Sep
Thursday
09 Sep
Friday
10 Sep
Saturday
11 Sep
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
Sunday
12 Sep
Monday
13 Sep
Tuesday
14 Sep
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
Wednesday
15 Sep
Thursday
16 Sep
Friday
17 Sep
Saturday
18 Sep
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
Sunday
19 Sep
Monday
20 Sep
Tuesday
21 Sep
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
Wednesday
22 Sep
Thursday
23 Sep
Friday
24 Sep
Saturday
25 Sep
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
Sunday
26 Sep
Monday
27 Sep
Tuesday
28 Sep
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
Wednesday
29 Sep
Thursday
30 Sep
Friday
01 Oct
Saturday
02 Oct
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
Sunday
03 Oct
Monday
04 Oct
Tuesday
05 Oct
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
Wednesday
06 Oct
Thursday
07 Oct
Friday
08 Oct
Saturday
09 Oct
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
Sunday
10 Oct
Monday
11 Oct
Tuesday
12 Oct
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
Wednesday
13 Oct
Thursday
14 Oct
Friday
15 Oct
Saturday
16 Oct
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
Sunday
17 Oct
Monday
18 Oct
Tuesday
19 Oct
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
Wednesday
20 Oct
Thursday
21 Oct
Friday
22 Oct
Saturday
23 Oct
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
Sunday
24 Oct
Monday
25 Oct
Tuesday
26 Oct
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
Wednesday
27 Oct
Thursday
28 Oct
Friday
29 Oct
Saturday
30 Oct
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
Sunday
31 Oct
Monday
01 Nov
Tuesday
02 Nov
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
Wednesday
03 Nov
Thursday
04 Nov
Friday
05 Nov
Saturday
06 Nov
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
Sunday
07 Nov
Monday
08 Nov
Tuesday
09 Nov
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
Wednesday
10 Nov
Thursday
11 Nov
Friday
12 Nov
Saturday
13 Nov
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
Sunday
14 Nov
Monday
15 Nov
Tuesday
16 Nov
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
Wednesday
17 Nov
Thursday
18 Nov
Friday
19 Nov
Saturday
20 Nov
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
Sunday
21 Nov
Monday
22 Nov
Tuesday
23 Nov
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
Wednesday
24 Nov
Thursday
25 Nov
Friday
26 Nov
Saturday
27 Nov
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
Sunday
28 Nov
Monday
29 Nov
Tuesday
30 Nov
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
Wednesday
01 Dec
Thursday
02 Dec
Friday
03 Dec
Saturday
04 Dec
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
Sunday
05 Dec
Monday
06 Dec
Tuesday
07 Dec
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
Wednesday
08 Dec
Thursday
09 Dec
Friday
10 Dec
Saturday
11 Dec
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
Sunday
12 Dec
Monday
13 Dec
Tuesday
14 Dec
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
Wednesday
15 Dec
Thursday
16 Dec
Friday
17 Dec
Saturday
18 Dec
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
Sunday
19 Dec
Monday
20 Dec
Tuesday
21 Dec
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
Wednesday
22 Dec
Thursday
23 Dec
Friday
24 Dec
Saturday
25 Dec
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
Sunday
26 Dec
Monday
27 Dec
Tuesday
28 Dec
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
Wednesday
29 Dec
Thursday
30 Dec