นพ. ยรรยง ทองเจริญ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ประสาทวิทยา
อนุสาขา
การระงับปวด
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ประสาทวิทยา, American Board of Psychiatry and Neurology, สหรัฐอเมริกา
BBBB
Pain Management, American Academy of Pain Management, United States
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม

นัดหมายแพทย์

นพ. ยรรยง ทองเจริญ