ทพญ. ญดา ศรีงาม

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ทันตกรรมสำหรับเด็ก
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ทันตกรรมสำหรับเด็ก, ทันตแพทยสภา
BBBB
ทันตกรรมสำหรับเด็ก, American Board of Pediatric Dentistry (2007-2017), United States
BBBB
Advanced Graduate in Pediatric Dentistry, Boston University, United States
สาขาที่สนใจพิเศษ
การดูแลฟันที่ได้รับบาดเจ็บการรักษาทางทันตกรรมภายใต้การดมยาสลบ