นพ. วรวัฒน์ สุวรรณรักษ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
Plastic Surgery, The Christ Hospital, Ohio, United States

นัดหมายแพทย์

นพ. วรวัฒน์ สุวรรณรักษ์