นพ. วงศกร เหลืองพิพัฒน์

อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมทางกายวิภาคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
BBBB
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ สถาบันโรคทรวงอก
BBBB
อายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
BBBB
Interventional Cardiology Centre hospitalier universitaire vaudois, CHUV, Switzerland
BBBB
หัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
Loading

Loading Schedule..